aseanlo

dd pic

 

on1

 

  fb-samplecar sample copy

  ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • ปรับแผนการส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ เดือนธันวาคม 2558 งานสุขศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ขอปรับเปลี่ยนแผนการส่งตัวอย่างและงดรับตัวอย่างที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยาและ Microbiological assay (MA) ให้สอดคล้องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • สตส. สามารถรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Dioxins ได้ตามปกติ เนื่องจากห้องปฏฺบัติการได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความพร้อม สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • สตส. ของดรับตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococca entrotoxin (กิจกรรม 4.1) ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ไม่เพียงพอ จึงของดรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

  พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

        แจ้งเบาะแสได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกาศราคาสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
   20180708-umpawa โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ อ่านต่อ
  20150112 รมว. เกษตรตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
  20141219 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  20141105  นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
  20141003  การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ

  Additional information

  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์