aseanlo

dd pic

 

on1

 

  fb-sample

  ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • แผนการส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยาในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งงานสุขศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ขอปรับเปลี่ยนแผนการส่ง ตัวอย่างและปรับเปลี่ยนรับตัวอย่างที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยาและ Microbiological assay (MA) ให้สอดคล้องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ดาวน์โหลดรายละเอียด1 ดาวน์โหลดรายละเอียด2 28/04/59
  • โปรดทราบ ตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ส่งวิเคราะห์สาร Beta-agonists, Nitromidazole, Carbadox, Coccidiostats และ Olaquindox รายงานผลวิเคราะห์จะล่าช้า เนื่องจากเครื่อง LC-MS/MS ที่ใช้ในการวิเคราะห์ชำรุดและอยู่ระหว่างดำเนินการหาสาเหตุและซ่อมแซม ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการทดสอบให้โดยเร่งด่วน 25/04/59
  • แผนการส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยาในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งงานสุขศาสตร์และจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ขอปรับเปลี่ยนแผนการส่งตัวอย่างและงดรับตัวอย่างที่ส่งทดสอบด้านจุลชีววิทยาและ Microbiological assay (MA) ให้สอดคล้องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • สตส. สามารถรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Dioxins ได้ตามปกติ เนื่องจากห้องปฏฺบัติการได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มีความพร้อม สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

        แจ้งเบาะแสได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด
  • ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

  จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

   News FAO 06012559 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ จัดฝึกอบรม “Workshop on AMU/AMR and Risk Analysis” วิทยากรโดย Dr.Jaap Wagenaar ผู้เชี่ยวชาญจาก Utrecht University ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
  20160315 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ
  20160311 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
  20160115 กีฬาสี ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ประจำปี 2559 วันที่ 15 มกราคม 2559 อ่านต่อ
   20180708-umpawa โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ อ่านต่อ
  20150112 รมว. เกษตรตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
  20141219 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  20141105  นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
  20141003  การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ

  Additional information

  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์