aseanlo

dd pic

 

on1

 

  fb-samplecar sample copy

  ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • โปรดทราบ ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนทุกรายการที่ส่งวิเคราะห์ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2558 รายงานผลวิเคราะห์จะล่าช้า เนื่องจากสารเคมีหลัก (Acetonitrile Gradient grade) ที่ใช้ในการวิเคราะห์หมด ทั้งนี้ เมื่อได้รับสารเคมีเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการตรวจวิเคราะห์และแจ้งให้ทราบต่อไป
  • สตส.ของดรับตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม Dioxins เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หมด จึงของดรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที
  • สตส. มีความจำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศบนฝ้าเพดาน ซึ่งเป็นห้องที่ติดตั้งเครื่อง LC-MS/MS รุ่น API 3000 ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย.58 ทำให้ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง จึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ส่งมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2558 ได้ตามกำหนดและส่งผลให้รายงานผลวิเคราะห์ล่าช้า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบร้อย จะเร่งดำเนินการตรวจวิเคราะห์และแจ้งให้ทราบโดยด่วน
  • สตส. สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ที่ส่งตรวจกิจกรรมที่ 5, 7, 7.1 ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
  • โปรดทราบ เครื่อง LC-MS/MS ที่ใช้ในการทดสอบสาร Diethylstilbestrol ชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ และอยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารดังกล่างด้วยเครื่อง LC-HR/MS ทำให้ไม่สามารถทดสอบตัวอย่างได้ตามแผนที่กำหนด และส่งผลให้รายงานผลทดสอบล่าช้า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ได้ แลัวจะเร่งดำเนินการตรวจทดสอบและแจ้งให้ทราบโดยด่วน
  • สตส.สามารถเปิดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯที่ต้องการทดสอบคุณภาพในรายการ Campylobacter jejuni/coli ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

  พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

        แจ้งเบาะแสได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   20180708-umpawa โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ อ่านต่อ
  20150112 รมว. เกษตรตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
  20141219 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ
  20141105  นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
  20141003  การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ

  Additional information

  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์