" สตส.มุ่งพัฒนาสู่การเป็น"ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ "  

 

 

สำนักตรวจสอบคุณภาสินค้าปศุสัตว์
เลขที่ 90 ถ.ติวานนท์ ม.4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2967-9700
E-mail : BQCLP e-journal@gmail.com