" สตส.มุ่งพัฒนาสู่การเป็น"ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ "  

วารสารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2550-มีนาคม 2551)


บรรณาธิการแถลง: ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวใช้ในการดูแลกำกับให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านวิชาการและงานวิจัยที่สนับสนุนต่อการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ การควบคุมคุณภาพ รวมถึงด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ ปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัคซีน น้ำใช้ในฟาร์มและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ไปจนถึงผลผลิต ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์อาหาร จึงได้จัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์เผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์และควบคุมสินค้าปศุสัตว์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเพื่อให้อาหารมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ขอเชิญชวนนักวิชาการที่มีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย ด้านการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ และที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รวมทั้งปัจจัยการผลิต ส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารฉบับต่อ ๆ ไป
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ e-mail มาได้ที่ BQCLP e-journal@gmail.com


สารบัญ

ลำัดับที่
เรื่อง
หน้าที่

1.

การทดสอบลักษณะทั่วไปในชีวภัณฑ์

อนงนาฎ  พุ่มสุคันธรส  พัฒนี  สุนามะ
1-11

2.

ประสิทธิภาพของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเป็น 3 ชนิด ในไก่กระทงอายุ 1 วัน

ฐิตวัฒน์  จันทวร      สวนีย์  ตระการรังส

12-21

3.

ประสิทธิภาพของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเป็น 3 ชนิด ในลูกไก่ SPF อายุ 1 วัน

จารุณี  สาตรา     ฐิตวัฒน์  จันทวร

22-30

4.

ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมชนิดเชื้อตาย 3 ชนิด ในไก่ SPF ต่อไวรัสโรคนิวคาสเซิล

จารุณี  สาตรา    สวนีย์ ตระการรังสี

31-39

 

5.

ความคุ้มโรคแรกเริ่มของวัคซีนกัมโบโรชนิดเชื้อเป็น 3 สเตรนในลูกไก่ SPF

สวนีย์  ตระการรังสี      ฐิตวัฒน์  จันทวร

40-49

 
 

91 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000. 90 Tiwanon Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand.
Tel.0-2967-9700 Fax: 0-2963-9212 Email :chenthailand@yahoo.com
พัฒนาเว็บไซต์โดย : คณะทำงานระบบสารสนเทศสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์