วารสารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
   
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ISSN
 • ISSN : 1906 - 0815
จำทำโดย : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำหนดออก
 • : 2 ฉบับ/ปี
วัตถุประสงค์ : เผยแพร่ผลงานวิชาการ ฯลฯ และเพิ่มพูนความรู้การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
E-mail BQCLP e-journal@gmail.com
Website : http://www.dld.go.th/qcontrol/ejournal
คณะที่ปรึกษา
 • นางเฉิดฉาย ถิรทินรัตน์
  ผู้อำนวนการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • นางศศิธร คณะรัตน์
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • นางสาวแพรวพรรณ ห้างทองแดง
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
คำสั่งสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 • ที่ 10/2550
บรรณาธิการ
 • นางสาวมนัญญา ปัทมะสุนทร
  นักวิทยาศาสตร์ 7ว
กองบรรณาธิการ
 • นายชูชัย อังศุธรรังสี นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสาวอรรถยา เกียรติสุนทร นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสาวจารุณี สาตรา นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสาววงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสาวสุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์ นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางกัญยา อาสายุทธ นายสัตวแพทย์ 8 วช.
 • นางสุทธิพร พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ 8 ว
 • นายกิตติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ 7 ว
 • นางสาวมนัญญา ปัทมะสุนทร นักวิทยาศาสตร์ 7ว
 • นางสาววิภาดา ขจรเอนกกุล นายสัตวแพทย์ 6 ว
 • นายพิเชษฐ์ กุมภาว์ นายสัตวแพทย์ 6
ฝ่ายจัดการ
 • นายสัตว์แพทย์พิเชษฐ์ กุมภาว์ นายสัตวแพทย์ 6
 • นายประกิต บุญพรประเสริฐ นายสัตวแพทย์ 6
 • นางสาววิภานันท์ หวังอนุรักษ์กุล นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 3
ที่อยู่ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
90 ม.4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2967-9700 ฝ่ายจัดการ ต่อ 2101-2102 โทรสาร 0-2963-9212
 
 
 

 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์