" สตส.มุ่งพัฒนาสู่การเป็น"ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ "  

คำแนะนำ

 1. งานค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และรายงานสัตว์ป่วยทุกสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว

 2. การทดลอง ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ ในห้องปฏบัตการและ ภาคสนามทุกสาขา เกี่ยวกับตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 3. บทความที่รวบรวม เรียบเรียง ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว

 4. คําถาม - คําตอบ รวมทั้งจดหมายถึงกองบรรณาธิการ

 5. เรื่องอื่นๆ ที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นสมควร

ขั้นตอนการนำบทความวิชาการลงเผยแพร่ในวารสาร

เมื่อบทความวิชาการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและออกเลขทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรอกรายละเอียดในหนังสือยืนยันการส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารอิเลกทรอนิกส์
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ Download แล้วส่งกลับมาที่คณะทำงาน(ฝ่ายจัดการ)

การเตรียมต้นฉบับ

 1. ต้นฉบับที่ส่งมา ต้องไม่เป็นเรื่องที่เคยพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อลงในหนังสือหรือวารสารอื่น

 2. ต้นฉบับที่ส่งมากรุณา แนบหนงสือยืนยันจากต้นสังกัดวาสามารถนําไปเผยแพร่ได้ในวารสารแบบ e-journal

 3. การลําดับเรื่อง
  - บทคัดย่อ เป็นนภาษาไทยและอังกฤษ : ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงาน, สถานที่ทํางาน, โทรศัพท์, Fax, E-mail, บทคัดย่อ และคําสําคัญ( Key words)
  - เนื้อเรื่องมีรูปแบบและลักษณะตัวอักษรเหมือนบทคัดย่อ และให้เรียงเป็นลําดับดังต่อไปนี้
  บทนํา , อุปกรณ์และวิธีการ , ผลการทดลอง , วิจารณ์ และสรุป อาจเขียนรวมกันหรือแยกกันก็ได้ กิตติกรรมประกาศ
  และเอกสารอ้างอิง 

 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์