ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2551- มีนาคม 2552)
ISSN 1906-0815

สตส.มุ่งพัฒนาสู่การเป็น"ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ "  

สืบค้นวารสารฉบับเดิม

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2551)
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2551)

 


บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงานวิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol6@dld.go.th

ตุลาคม 2551


สารบัญหน้าที่ 1
หน

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนยากลุ่มเบต้าอะโกนิสต์
(Salbutamol และ Ractopamine) ในตัวอย่างน้ำดื่มจากฟาร์มปศุสัตว์

          ประกิต บุญพรประเสริฐ จุฬาพร ศรีหนา สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน

1 - 22
ศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียเชื้อตายชนิดน้ำมัน ตามมาตรฐาน ASEAN และ OIE
          วิลาสินี ท้าวเพชร  เกรียงไกร ไชยคำ
23 - 33
ศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบความคุ้มโรคของวัคซีนอหิวาต์สุกรเชื้อเป็นชนิด
ผ่านกระต่าย ตามมาตรฐาน ASEAN และ OIE

          เกรียงไกร ไชยคำ วิลาสินี ท้าวเพชร
34 - 43
ศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัคซีนกาฬโรคเป็ดและวัคซีนอหิวาต์เป็ดไก่
          ภาวศุทธิ์ จันทร์กระจ่าง เรืองทอง กิจเจริญปัญญา จารุณี สาตรา
44 - 56
เปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในไข่ไก่ฟักและในเซลล์ไข่ไก่ฟัก
          อนงนาฎ พุ่มสุคันธรส จารุณี สาตรา
57 - 66
ปริมาณไวรัสและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ที่เพาะเลี้ยงในไข่ไก่ฟักปลอดเชื้อ
          อนงนาฎ พุ่มสุคันธรส จารุณี สาตรา
67 - 75
   
 


91 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000. 90 Tiwanon Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani Thailand 12000 .
Tel.0-2967-9700 Fax: 0-2963-9212 Email :
chenthailand@yahoo.com
พัฒนาเว็บไซต์โดย : คณะทำงานระบบสารสนเทศ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์