ISSN 1906-0815 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553- ตุลาคม 2554)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับนี้เป็นปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol6@dld.go.th

 

สืบค้นวารสารฉบับเดิม

วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1

สารบัญ

หน

การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารออกซีเททระไซคลิน คลอร์เททระไซคลิน 
และดอกซีไซคลิน ในอาหารไก่ด้วยวิธี HPLC-UV

ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว  วันทนา จันทรมงคล  วิทยา สังข์ทอง   สุทธิพร พิริยายน

 

1 - 18

เปรียบเทียบการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทรีเรียและเชื้อราในวัคซีน
โดยวิธีการกรองผ่านเมมเบรนและวิธีเลี้ยงเชื้อโดยตรง

ภาวศุทธิ์ จันทร์กระจ่าง พัฒนี สุนามะ

 

19 - 32

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Deoxynivalenol ในอาหารไก่
โดยวิธี LC-MS

พิไล กวิศราศัย ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์ สุทธิพร พิริยายน

 

33 - 47

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในข้าวโพด
โดยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry

พิไล กวิศราศัย รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ สุทธิพร พิริยายน

 

48 - 58

การประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าปศุสัตว์ด้านเคมี
ในการดำเนินการตามแนวทางการยุติข้อโต้แย้งเรื่องผลทดสอบ

พิเชษฐ์ กุมกาว์ สมชาย วงศ์สมุทร มนัญญา ปัทมะสุนทร

 

59 - 75

การศึกษาการควบคุมกำกับ และตรวจสอบห้องปฏิบัติการภาคเอกชน
เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

พิเชษฐ์ กุมกาว์ สมชาย วงศ์สมุทร มนัญญา ปัทมะสุนทร

 

76 - 95

Validation of a confirmatory method for the determination of Enrofloxacin and
Ciprofloxacin in chicken muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Sujittra Phongvivat  Naraya Tangsirisap


96 - 99

Validation of a confirmatory method for the detection of Enrofloxacin and
Ciprofloxacin in egg by liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Sujittra Phongvivat  Naraya Tangsirisap

 

100-103

การเปรียบเทียบการตรวจหาปริมาณไวรัสในวัคซีนฝีดาษไก่ โดยใช้ไข่ไก่ฟัก SPF
และเซลล์ไข่ไก่ฟัก

อนงนาฎ  พุ่มสุคันธรส    ธีระพงศ์  เจริญ

104-115