ISSN 1906-0815 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555- มีนาคม 2556)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 7แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : wiranyoon@dld.go.th

 

 

เรื่องที่

สารบัญ

 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

 

1

การปนเปื้อนของเชื้อลิสเตอร์เรียในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แช่งแข็ง


จนัญญา สุขเพสน์ วงขวัญ จิตนุพงศ์

 

2

การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ผลรวม Amitra 2 ในน้ำผึ้งด้วย GC - MS/MS
สราวุธ ชูกระชั้น วิภาดา สิริสมภพชัย

 

3

การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ชนิดเนื้อสัตว์ปนเปื้อนในอาหารสัตว์ โดยวิธี Real Time PCR

สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ทรงธรรม สว่างนพ

 

 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์

 

1

การพัฒนาวิธีทดสอบสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 10 ชนิดสารในไขมันไก่ ด้วยเทคนิค GC-ECD

วิภาดา สิริสมภพชัย ณัฐพล ค้าขาย นุช แก้ววังไชย จุฑา ชูปู

 

2

การพัฒนาวิธีทดสอบสารไนไตรท์และไนไตรทในรังนกอีแอ่นกินรัง ด้วยเทคนิค HPLC-DAD

วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น 

 

3

การพัฒนาวิธีทดสอบสารหนู แคดเมียม และตะกั่ว ในเนื้อสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-MS

วิภาดา สิริสมภพชัย ศรีไพร เจียนพันธ์ นิตยา อินทร์จันทร์

 

4

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Content of Tylosin โดย HPLC-DAD

สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ

 

5

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มซัลโฟนาไมด์ในน้ำผึ้ง
โดยเทคนิค LC-MS/MS

นรยา ตั้งศิริทรัพย์ ฉันทนา คุรุวงษ์  ปกเขต ดิษศรี ปกรณ์ สุขสิน

 

6

การพัฒนาวิธีและห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ

 

 

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

 

1

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ  Aflatoxins ในปลาป่น ด้วย IAC-Post Column Photochemical Reactionโดย HPLC-Fluorescence Detection

พิไล กวิศราศัย สุทธิพร พิริยายน  ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์ ณัฐธิดา เสือโภชน์

2

การทดสอบความใช้ได้วิธีทดสอบสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 10 ชนิด ในไขมันไก่

ด้วยเทคนิค GC-ECD

วิภาดา สิริสมภพชัย ณัฐพล ค้าขาย นุช แก้ววังไชย จุฑา ชูปู

 

3

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารไนไตรท์และไนเตรทในรังนกอีแอ่นกินรัง
ด้วยเทคนิค HPLC-DAD

วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น 

 

4

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารหนูรวม แคดเมียมและตะกั่วในตับสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-MS

วิภาดา สิริสมภพชัย ศรีไพร เจียนพันธ์ นิตยา อินทร์จันทร์

 

5

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Olaquindox ในอาหารสุกรด้วยวิธี LC-MS/MS

ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว วิทยา สังข์ทองนารีนารถ เฒ่าอุดม พรเพ็ญ  เจียมประสูตร์

 

6

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในอาหารสุกร โดยวิธี Fluorometry

พิไล กวิศราศัย รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ นริศรา ศรีปัดถา สุทธิพร พิริยายน

 

7

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบแคลเซียมในอาหารเสริมแร่ธาตุ

สุนีย์ คณาพิพัฒน์ สุพจน์ จุลหนองใหญ่  ประภาพร วรรณาเขียว กิมหล่าน กระจ่างเปล่ง เฉลิมพร ภุมมา

 

8

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แคดเมี่ยมในอาหารสุกรด้วยเครื่อง ICP-OES

กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ กฤษณ์  สีอุไร สุกัญญา พวงเสียง

 

9

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Phenol ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว

สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา  ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรล

 

10

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในถั่วลิสง โดยวิธีFluorometry

พิไล กวิศราศัย รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ นริศรา ศรีปัดถา สุทธิพร พิริยายน

 

11

การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Sulfonamides ในน้ำผึ้ง 
โดยเทคนิค LC-MS/MS

นรยา ตั้งศิริทรัพย์ ฉันทนา คุรุวงษ์  ปกเขต ดิษศรี ปกรณ์ สุขสิน

 

12

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในปลายข้าว โดยวิธีFluorometry

พิไล กวิศราศัย รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ นริศรา ศรีปัดถา สุทธิพร พิริยายน