ISSN 1906-0815 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ( ตุลาคม 2557- กันยายน 2558)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : wiranyoon@dld.go.th

 

 

สารบัญ

หน

การศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายและการขับเชื้อของวัคซีนนิวคาสเซิล
ชนิดเชื้อเป็นฐิตวัฒน์ จันทวร เกรียงไกร ไชยคำ


1 - 13
 
การศึกษาการให้เชื้อพิษทับหลังฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดต่างๆ
ที่ 3, 7 และ 14 วัน


เกรียงไกร ไชยคำ ฐิตวัฒน์ จันทวร
14 - 26
 

การพัฒนาชุดตรวจสอบสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสำหรับไก่
โดยวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา

สุทธิพร พิริยายน*1 วันทนา จันทรมงคล1 สนทยา เอี่ยมหุ่น

27 - 47
 
การประยุกต์ใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในปลาป่นและปลาป่นปลอมปนขนไก่ป่น

สุทธิพร พิริยายน1*, กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์1, สุนีย์ คณาพิพัฒน์1,
48 - 63
 

การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านสารพิษ สารตกค้าง สารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

สุทธิพร พิริยายน

64 - 275