ISSN 1906-0815 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ( ตุลาคม 2559- กันยายน 2560)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 8 ฉบับที่ 1เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

 

สารบัญ
หน้าที่
   
 • การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ด้านสารพิษ สารตกค้าง สารปนเปื้อน ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน
1 - 265
 • การพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีทดสอบ
  ทางจุลชีววิทยา ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล สนทยา เอี่ยมหุ่น
266-296
 • การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของการวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา
  ด้วยวิธีเพาะเชื้อมาตรฐาน ISO 6579 ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วัชระ จันทร์วัชรกาล สุวัชร์ ผ่องคณะ นันทญา ธัญญเจริญ
297-340
 • การพัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์สารซาลบูทามอล เคลนบูเทอรอล
  และแรคโตพามีน ในอาหารสุกร ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว สุนีย์ คณาพิพัฒน์
341-368