ISSN 1906-0815 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ( ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 1เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

 

 

สารบัญ
หน้าที่
   
 • การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบกากในอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด

  สุนีย์ คณาพิพัฒน์ ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว
1 - 25
 • การวิเคราะห์ความชุกของเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในเนื้อไก่ดิบตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2557 -2559 ดาวน์โหลด
  สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร นางกัญยา อาษายุทธ
26 - 36
 • การวิเคราะห์ความชุกของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ดิบ
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ดาวน์โหลด
  นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร นางสาวจณัญญา สุขเพสน์
37- 49