" สตส.มุ่งพัฒนาสู่การเป็น"ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ "  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2551-กันยายน 2551)


บรรณาธิการแถลง: สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานวิชาการ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และจักทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยเนื้อหาสาระมุ่งเน้น การปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและหากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ
e-mail แสดงความคิดเห็นได้ที่ qcontrol6@dld.go.th


สารบัญ

ลำัดับที่
เรื่อง
หน้าที่

1.


การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลา
ในวัคซีนกาฬโรคเป็ดด้วยวิธีเพาะเชื้อและวิธีอีไลซ่าแบบ dipstick
และแบบเพลททดสอบ

พัฒนี   สุนามะ       ภาวศุทธิ์   จันทร์กระจ่าง

1 - 11

2.


การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในเนื้อ
และตับไก่ โดยวิธี  Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry

วิภาดา  ขจรเอนกกุล      ศรีไพร  เจียนพันธ์ 
วงศ์ขวัญ  จิตนุพงศ์

12 - 23

3.


การตรวจวัดปริมาณแคดเมียมในตับไก่ เป็ด และสุกร

วิภาดา  ขจรเอนกกุล          สราวุธ  ชูกระชั้น         
วงศ์ขวัญ  จิตนุพงศ์

24 - 32

4.


การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ ในห้องปฏิบัติการ

 

อนงนาฎ  พุ่มสุคันธรส     สุเมธ  วันภูงา    
อรญา  วรรณศร   จารุวัฒน์  แปดทิพย์
ธีระพงศ์  เจริญ

33 - 48

5.


การตรวจสอบคุณภาพยา tylosin หลังออกสู่ท้องตลาด

 

สุนันท์  กิตติจารุวัฒนา      ชูศักดิ์  อาจสูงเนิน
ประกิต  บุญพรประเสริฐ     ศศิ  เจริญพจน์

49 - 61

 

 
 

91 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000. 90 Tiwanon Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand.
Tel.0-2967-9700 Fax: 0-2963-9212 Email :chenthailand@yahoo.com
พัฒนาเว็บไซต์โดย : คณะทำงานระบบสารสนเทศสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์