ISSN 1906-0815 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556- ตุลาคม 2556)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 2เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol@dld.go.th

 

 

ลำดับที่

สารบัญ

 

1

การทดสอบหาปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบข้าวโพด ถั่วเหลือง และปลาป่น ด้วยวิธี NIRS
สุทธิพร พิริยายน กิติพงษ์ ศิริสุทธานันธ์ สุพจน์ จุลหนองใหญ่ สุนีย์ คณาพิพัฒน์ ภาวิณี เที้ยวพันธ์ นงเยาว์ เกตุบุตร

 

2

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปริมาณ Enterobacteriaceaeในอาหารสัตว์
(ISO 21528-2 :2004)

สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล รินดา หลวงเพชร สุพรรณี จันทวี สุกัญญา วาวงค์

 

3

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Zearalenone ในข้าวโพด โดยวิธี
Immunoaffinity column/Fluorometry

พิไล กวิศราศัย ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว ชนิดา แก้วเกิดสี สุทธิพร พิริยายน

 

4

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในอาหารสุกรด้วย IAC-Post Column Photochemical Reactionโดย HPLC-Fluorescence Detection
พิไล กวิศราศัย สุทธิพร พิริยายน ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์

 

5

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Aflatoxins ในอาหารโค โดยวิธี
Immunoaffinity column/Fluorometry

พิไล กวิศราศัย รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ นริศรา ศรีปัดถา สุทธิพร พิริยายน