ISSN 1906-0815 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ( เมษายน- กันยายน 2558)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

 

พัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

 

 • พัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง กลุ่ม Beta – agonists จำนวน 11 ชนิดในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ โดย LC-MS ion trap ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
  ลำไพ ขาวจัตุรัส วิไลพร เนตระกาศ
 
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มควิโนโลนและฟลูโอโลควิโน
  โลน ในเนื้อ และไข่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  นรยา ตั้งศิริทรัพย์ วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์
 
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Nitrofurazone และ Nitrofurantoin ในอาหารสุกร ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว วิทยา สังข์ทอง
  พรเพ็ญ เจียมประสูตร์ นารีนารถ เฒ่าอุดม
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Zearalenone ในอาหารโค โดยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว
  ชนิดา แก้วเกิดสี สุทธิพร พิริยายน
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Fumonisins ในข้าวโพด โดยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง นริศรา ศรีปัดถา
  รอสือน๊ะ ดะเก๊ะ สุทธิพร พิริยายน
   
 •  การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบหาปริมาณแคลเซียมในอาหารไก่ ดาวน์โหลด

  สุนีย์ คณาพิพัฒน์ สุพจน์ จุลหนองใหญ่
  ประภาพร วรรณาเขียว
 
   
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตะกั่วในข้าวโพดและกากถั่วเหลืองด้วยเครื่อง ICP-OES ดาวน์โหลด

  กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ กฤษณ์ สีอุไร
  สุกัญญา พวงเสียง
 
   

พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

 

 
 • พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ glyoxal ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
  องอาจ บุญบรรลุ ธิติ รุจิเชาว์
 
   
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มควิโนโลน และฟลูโอโรควิโนโลน ในเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  มาดี เจริญผล เย็นฤทัย เศษฐา
  นันทวรรณ เอี้ยวสวัสดิ์โสภณ นรยา ตั้งศิริทรัพย์
 
   
 • ความชุกของซีโรวาร์เชื้อซัลโมเนลาในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด

  จณัญญา สุขเพสน์ นางสาวสุนันทา รุ่งมี
 
   
 • ทดสอบความใช้ได้ของวิธีสกัด DNAด้วยชุดสกัด Hight pure PCR Template Preparation Kit เปรียบเทียบกับเครื่องสกัด DNA Taco Automatic Extraction System Tool ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล
  นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ทรงธรรม สว่างนพ
 
   
 • การพัฒนาวิธีทดสอบ Zearalenone ในอาหารสุกร โดยวิธี Immunoaffinity column/Fluorometry ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว
  ชนิดา แก้วเกิดสี สุทธิพร พิริยายน
 
   
 • ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์สาร Dioxins ด้วยวิธีการสกัดแบบอัตโนมัติ (FMS) และวิธีสกัดแบบ Manual(Supelco) ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง นัดดา โพธิ์ขาว
  ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์ กลวิทย์ ไชยทองศรี
 
   
 • พัฒนาวิธีและห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
  องอาจ บุญบรรลุ มลทิพย์ บุญชีวิต ธิติ รุจิเชาว์