ISSN 1906-0815 ปีที่ 7ฉบับที่ 1 ( ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

 

พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
 
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ tetradecyltrimethylammonium bromide
  ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นายองอาจ บุญบรรลุ นายธิติ รุจิเชาว์
 
   
 • การพัฒนาวิธีและห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  ปี 2559 ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นายองอาจ บุญบรรลุ นางสาวมลทิพย์ บุญชีวิต
 
   
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Thyreostats Thyreostats ในเนื้อสัตว์
  โดยเทคนิค LC -MS/MS MS/MS ดาวน์โหลด

  ปิยฉัตร ชมภูคำ วัฒนมน สินธพำนนท์ สิริมำ นิสังกำศ นรยำ ตั้งศิริทรัพย์
 
   
 • ความชุกซีโรวาร์ของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด

  นางสาวจณัญญา สุขเพสน์ นางสาวสุนันทา รุ่งมี
 
   
 • การพัฒนาวิธีทดสอบสารหนู แคดเมียม และตะกั่วในรังนกด้วยเทคนิค Inductive Coupled Plasma-Mass Spectrometry ดาวน์โหลด

  วิภาดา สิริสมภพชัย*1 นิตยา อินทร์จันทร์1 ศรีไพร เจียนพันธ์1 ธมกร ทองเหลือง1
 
   
 • การพัฒนาวิธีทดสอบ Ochratoxin A ในตับสัตว์ ดาวน์โหลด

  วิชชุดา มีอิ่ม วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น
  ธนกฤตา ประเสริฐลาภ ชลธิชา สายด้วง ปิยนุช ทองจีน
 
   
 • การพัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์เนื้อและกระดูกป่นกระบือในตัวอย่างอาหารสัตว์โดยวิธี Real time PCR ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ทรงธรรม สว่างนพ
 
   
 • การพัฒนาวิธีทดสอบสาร Formaldehyde ในสารผสมล่วงหน้า ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดาวน์โหลด

  กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ สุทธิพร พิริยายน เฉลิมพร ภุมมา รัฐกานต์ ศรีศิริ
 
   

พัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

 

 • การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของการวิเคราะห์สารกลุ่ม tetracyclines (oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline และ doxycycline)ในน้าใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นายองอาจ บุญบรรลุ
 
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มซัลโฟนาไมด์
  15 ชนิด ในน้้าผึ้ง โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  ปกรณ์ สุขสิน ฉันทนา คุรุวงษ์ ปกเขต ดิษศรี นรยา ตั้งศิริทรัพย์์
 
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่ม Anticoccidial Substances ในอาหารไก่ไข่ ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว1/ วิทยำ สังข์ทอง1/ เสำวรี อุดมพันธ์1/ รัชนก ตองอ่อน1/
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Dioxins ในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์(ปลาป่น) ด้วยวิธี GC-HRMS ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ชัชวาลย์ โรจนทรัพย์
  นัดดา โพธิ์ขาว กลวิทย์ ไชยทองศรี
 
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารกลุ่มฟลูออโรควินโนโลนในอาหารไก่
  ด้วยเทคนิค LC-HRMS/MS ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว1/ วิทยำ สังข์ทอง1/
  นำรีนำรถ เฒ่ำอุดม1/ ปิยมินทร์ เจ๊ะโซะ1/
   
 •  การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Deoxynivalenol(DON)
  ในข้าวโพดด้วย Immunoaffinity column โดย LC-MS ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง สุทธิพร พิริยายน ไกรวุฒิ นวลขาว ยุพา ผาลิวงค์ กู้เกียรติ ขาขาว
 
   
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตะกั่วในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES ดาวน์โหลด

  กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ สุกัญญา พวงเสียง ประภาพร วรรณาเขียว
 
   
 • การทดสอบหาเชื้อ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล สุพรรณี จันทวี สุกัญญา วาวงค์