ISSN 1906-0815 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ( ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการ ออกไปสู่ สาธารณชนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

 

ลำดับ
พัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
 
1
 • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่มควิโนโลน และ
  ฟลูโอโลควิโนโลนในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  มาดี เจริญผล นันทวรรณ เอี้ยวสวัสดิ์โสภณ เย็นฤทัย เศษฐา นรยา ตั้งศิริทรัพย์

 
     
2
 • พัฒนาวิธีวิเคราะห์และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่ม Fluoroquinolone ในน้ำดื่มสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรล

 
     
3
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบปรอทในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง Direct Thermal Decomposition Mercury Analyzer ดาวน์โหลด

  กิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ สุกัญญา พวงเสียง พรชนิตว์ พรหมคุณ ประภาพร วรรณาเขียว

 
     
4
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารเมลามีนในอาหารสัตว์ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว อัครพัจน์ บำรุงเวช ฐิติมา ณรงค์รักษ์ สุทธิพร พิริยายน

 
     
5
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มแมคโครไลด์ และสารไทอะมูลินในอาหารสุกร ด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว วิทยา สังข์ทอง เสาวรี อุดมพันธ์ นพพล ดลรักษ์ สุทธิพร พิริยายน

 
     
6
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในอาหารโคยด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว วิทยา สังข์ทอง รัชนก ตองอ่อน กลวิทย์ ไชยทองศรี

 
     
7
 • การพัฒนาวิธีทดสอบ Fenobucarb Trichlorfon Flocoumafen และ Warfarin ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นงอาจ บุญบรรลุ นลทิพย์ บุญชีวิต นายธิติ รุจิเชาว

 
     
     
ลำดับ

พัฒนาวิธีและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์

1
 • ความชุกของซีโรวาร์เชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด

  จณัญญา สุขเพสน์ สุนันทา รุ่งมี
   
2
 • การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธียืนยันเชื้อ Escherichia coli ด้วยเทคนิค matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry ดาวน์โหลด

  วัชระ จันทร์วัชรกาล สุภาพร วงศ์ศรีไชย สรเฉลิม ศักดิ์ศรี
 
   
3
 • วิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Hormones ในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค GC-MS ดาวน์โหลด

  นรยา ตั้งศิริทรัพย์ี
   
4
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร flumethrin ในน้ำผึ้งด้วยวิธี LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น สุจิตรา ยศวันทา อรุณี ทรงความเจริญ
   
5
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร Sudan Dyes, Para Red และ Rhodamine B chloride
  ในไข่แดงด้วยวิธี LC-MS/MS
  ดาวน์โหลด

  วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น สุจิตรา ยศวันทา อรุณี ทรงความเจริญ
     
6
 • พัฒนาวิธีวิเคราะห์และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่ม Beta - agonists ในน้ำดื่มสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์โดยเทคนิค LC-MS/MS ดาวน์โหลด

  สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน องอาจ บุญบรรลุ
 
     
7
 • การตรวจแยกชนิดเนื้อและกระดูกป่นในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง Real-Time PCR ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล นริศนา นาที ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร
 
     
8
 • การพัฒนาวิธีทดสอบ Zearalenone ในข้าวโพด โดยวิธี Immunoaffinity column/ HPLC-FLD ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ไกรวุฒิ นวลขาว ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว ชนิดา แก้วเกิดสี สุทธิพร พิริยายน
 
     
9
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร Colistin ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี LC-HRMS/MS ดาวน์โหลด

  วิทยา สังข์ทอง ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว นารีนารถ เฒ่าอุดม รังสรรค์ เข็มสุวรรณ สุทธิพร พิริยายน