ISSN 1906-0815 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ( เมษายน 2561- ตุลาคม 2561)

 

บรรณาธิการแถลง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 12 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการ ของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 9 ฉบับที่ 2เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : qcontrol10@dld.go.th

 

ลำดับที่
สารบัญ

 

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห

 

1
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ไขมัน โปรตีน และของแข็งทั้งหมด ในน้ำนมดิบด้วยเทคนิค Fourier transform infrared spectrometry (FTIR)
 • ดาวน์โหลด

ปารัช ขุนพรม สมชาย วงศ์สมุทร ทัศนีย์ แว่นแก้ว อุทร เบ้าช้างเผือก สำรี ผสม

2
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมดิบ
  ด้วยเครื่องอัตโนมัติ Bactoscan
 • ดาวน์โหลด

  มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สมชาย วงศ์สมุทร
  ทัศนีย์ ไกรดงพลอง สุพัฒตรา คำแก้ว

3
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์จำนวนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มในน้ำนมโคด้วยเทคนิค Petrifilm
 • ดาวน์โหลด

  มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สมชาย วงศ์สมุทร
  กิติลักษฌ์ ไม้เลี้ยง ดวงรัตน์ ไกรกิจการ

4
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ทนร้อนในน้ำนม
 • ดาวน์โหลด

  มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ กรรณิกา คุณสมบัติ หทัยชนก วงษ์สมบูรณ์

5
 • การทดลองพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์โคลิสตินในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  รัตติยา สบู่ทอง นันทพร งิ้วแดง เย็นฤทัย เศษฐา อภิชญา สังข์ทอง

6
 • การทดสอบความใช้ได้วิธีวิเคราะห์สาร flumethrin ในน้ำผึ้งด้วยวิธี LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น สุจิตรา ยศวันทา พนิดา ไกล่กลาง

7
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สาร Sudan Dyes, Para Red และ Rhodamine B chloride ในไข่แดงด้วยวิธี LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  วิภาดา สิริสมภพชัย สราวุธ ชูกระชั้น สุจิตรา ยศวันทา พนิดา ไกล่กลาง

8
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารคลอแรมฟินิคอล ในอาหารไก่ด้วยวิธี LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว1/ วิทยา สังข์ทอง1/ เสาวรี อุดมพันธ์1/
  นพพล ดลรักษ์1/ สุทธิพร พิริยายน1/

9
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าแลคแตมในอาหารสัตว์ด้วยวิธี LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว1/ วิทยา สังข์ทอง1/ สุทธิพร พิริยายน1/
  ศิริวัฒน์ รายณะสุข1/ เสาวรี อุดมพันธ์1/ นพพล ดลรักษ์1/

10
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ Zearalenone(ZON)ในข้าวโพดด้วย Immunoaffinity column โดย HPLC-FLD
 • ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วิทยา สังข์ทอง ไกรวุฒิ นวลขาว ภาณุวัฒน์ ซังเพชรแก้ว ชนิดา แก้วเกิดสี กู้เกียรติ ขำขาว

11
 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบตะกั่วในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง ICP-OES
 • ดาวน์โหลด

  สุนีย์ คณาพิพัฒน์ จารุนันท์ อัจจุตมานัส พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์ สุกัญญา พวงเสียง
  ประภาพร วรรณาเขียว พรชนิตว์ พรหมคุณ

 

การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห

 

1
 • การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียทั้งหมดในน้ำนมดิบ
  ด้วยเครื่อง Bactoscan
 • ดาวน์โหลด

  สมชาย วงศ์สมุทร มัญชุ อ๊อสวงษ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สุพัฒตรา คำแก้ว ทัศนีย์ ไกรดงพลอง

2
 • การพัฒนาวิธีการสกัดตัวอย่างน้ำนมโคดิบเพื่อตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างกลุ่ม Fluoroquinolones ด้วยวิธี ELISA
 • ดาวน์โหลด

  ปารัช ขุนพรม ภัทร์สุดา กุลเทียนประดิษฐ์ ธนกฤตา ประเสริฐลาภ
  กมลวรรณ ศรีดาวงษ์ สมชาย วงศ์สมุทร

3
 • การดัดแปลงวิธีทดสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมด้วยวิธี Petrifilm
 • ดาวน์โหลด

  มัญชุ อ๊อสวงศ์ กชพรรณ บวรชัยฤทธ์ สมชาย วงศ์สมุทร

4
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์โคลิสตินในเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค LC-MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  รัตติยา สบู่ทอง นันทพร งิ้วแดง เย็นฤทัย เศษฐา อภิชญา สังข์ทอง

5
 • การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารฟูโมนิซินในข้าวโพด ด้วยเทคนิค Immunoaffinity Column (IAC) clean up และ ESI-LC-MS
 • ดาวน์โหลด

  นายไกรวุฒิ นวลขาว1/ นายวิทยา สังข์ทอง1/ นายกู้เกียรติ ขำขาว1/

6
 • การพัฒนาวิธีทดสอบ T-2/HT-2 Toxin ในข้าวโพด ด้วยเทคนิค LC-MS
 • ดาวน์โหลด


  นายไกรวุฒิ นวลขาว1/ นายวิทยา สังข์ทอง1/ นายกู้เกียรติ ขำขาว1/

7
 • การตรวจแยกชนิดเนื้อและกระดูกป่นในอาหารสัตว์ด้วยเครื่อง Real-Time PCR
 • ดาวน์โหลด

  สุทธิพร พิริยายน วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร ณัฐญา แสงสว่าง

8
 • พัฒนาวิธีวิเคราะห์และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกลุ่ม Nitrofurans, Nitroimidazoles และ Amphenicols ในน้ำเลี้ยงสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์โดยเทคนิค LC - MS/MS
 • ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นายองอาจ บุญบรรลุ

9
 • การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Tetradecyltrimethylammonium Bromide และ Nonylphenol ethoxylates ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน นายองอาจ บุญบรรลุ นายธิติ รุจิเชาว์

10
 • การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ Cyphenothrin และ Pyrethrins และการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ Fipronil ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 • ดาวน์โหลด

  นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา นายชูศักดิ์ อาจสูงเนิน
  นายองอาจ บุญบรรลุ นางสาวมลทิพย์ บุญชีวิต นายธิติ รุจิเชาว์