aseanlo

มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


posterl-012 

form service2563sform1 grcode

25621219 1sform2 qrcode


 


ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella


เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติจากโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ในตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ และพิจารณากลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (ALTERNATIVE METHODS) ด้านจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มใน ภาคผนวกท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ตาม link เอกสาร คลิกรายละเอียด >>


หากสงสัยติดต่อ 029679700 ต่อ 1112


 dd pic

on3

 

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้าในการวิเคราะห์ สารกลุ่ม Fluoroquinolones และ Diethylstibestrol ในตัวอย่างอาหารสัตว์ ตามกิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างและกิจกรรมสอบสวนฟาร์ม เนื่องจากเครื่อง LC-High Resolution MSMS ชำรุด และอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที new 15/10/63
  • สตส.ขอกำหนดแผนการส่งตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านจุลชีวิทยา ในช่วงวันหยุดราชการ ของเดือนพฤศจิกายน 2563 ใหม่ ดาวน์โหลด new 15/10/63
  • สตส.ขอกำหนดแผนการส่งตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านจุลชีวิทยาและ Micro Assay (MA) ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด>>แผนการส่ง >>โปรแกรมการส่ง(รายชื่อบริษัท) ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 new 07/10/63
  • โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A (monitor) กิจกรรม 4.2 น้ำและน้ำแข็งกลุ่ม B กิจกรรม 4.4 ประจำปีงบประมาณ 2564 new


ภาพ-ข่าว


01 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อ่านต่อ new 15/10/2563
BannerLab สำหรับลงทะเบียนของ Visitor ตามไฟล์แนบหรือที่ https://thailandlab2020.com/Registration/RegisForm.aspx?codeInv=TLAB217  อ่านต่อ new 07/10/2563
 
timeline 20201006 102036 ทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร สตส.2 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ new 06/10/2563
20200806-3 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ  06/08/2563
20200730-1 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อต่ออายุ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หลังจากปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อ่านต่อ  30/07/2563
20200723 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำระบบสารสนเทศมาจัดทำ  ระบบงานห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบ อ่านต่อ 

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์