12-58
aseanlo

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • งานพิษวิทยาและชีวเคมี (สารพิษจากเชื้อรา) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ของดรับตัวอย่างกิจกรรมตรวจมาตรฐานฟาร์มสัตว์อื่นชั่วคราว (3.1อ, 3.3อ.) new 01/08/61
 • เนื่องจากเครื่อง LC-High Resolution ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารตกค้างของงานพิษวิยาและชีวเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ชำรุด ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และในขณะนี้ได้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์สาตกค้างกลุ่ม Fluoroquinolones, Diethylstilbestrol และ Nitrofuran ได้นั้น จึงขอแจ้งว่าตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์ในรายงานดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ตามกำหนด มีผลทำให้ส่งรายงานผลวิเคราะห์ล่าช้า ทั้งนี้เมื่อดำเนินการซ่อมเรียบร้อย จะเร่งดำเนินการตรวจวิเคราะห์โดยด่วน new 18/07/61
 • สตส.สามารถรับตัวอย่างรายการวิเคราะห์กลุ่ม Aminoglycosides ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับสารเคมีและวัสดุวิยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  new 18/07/61
 • โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A และ กลุ่ม B ประจำปี 2561 (ฉบับแก้ไข)ดาวน์โหลด new 09/07/61
 • เนื่องจากการทำงานของเครื่อง HPLC ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate ในเนื้อสัตว์ ขณะนี้ชำรุดและเสียหายทำให้ไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ตามปกติ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานเคมีอาหาร สารตกค้าง และสารปนเปื้อน จึงขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้าและงดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์เพื่อทำการวิเคราะห์สารพิษสารตกค้างกลุ่ม Carbamate จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเครื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง..

 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-30) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด new 16/07/2561
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 56 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-29) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด  25/06/2561
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-28) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด 
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-27) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด 
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ (e-26.2561)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • จ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด

จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 8 มกราคม 2561  อ่านต่อ new
 002  นิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อ่านต่อ new
03

นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศึกษาการปฏิบัติงาน อ่านต่อ new

04

การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  อ่านต่อ

00 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
04 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
 ksy  ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์