aseanlo

มาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ของ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


posterl-012 

form service2563sform1 grcode

25621219 1sform2 qrcodeขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella


เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติจากโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ในตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ และพิจารณากลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (ALTERNATIVE METHODS) ด้านจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มใน ภาคผนวกท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ตาม link เอกสาร คลิกรายละเอียด >>


หากสงสัยติดต่อ 029679700 ต่อ 1112


 


ขอเชิญห้องปฏิบัติการ/ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้เลื่อนกิจกรรมเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย ประจาปี 2563 จึงขอเชิญห้องปฏิบัติการ/ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2563 (สาหรับห้องปฏิบัติการที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ต้องกรอกใบสมัครใหม่)

คลิกรายละเอียด >>


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 0 2967 9700 ต่อ 2106,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 dd pic

on3

 

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • สตส.แจ้งกำหนดการงดรับตัวอย่างและกำกนดการส่งตัวอย่างใหม่ สำหรับการวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา และ Micro Assay (MA) ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ธันวาคม 2563- มกราคม 2564) ใหม่ ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 new 23/11/63
  • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้ารายการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Anticoccidial and Histomonostats เนื่องจากห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดของตัวทำละลายที่เหมาะสมต่อการเตรียมสารมาตรฐานใหม่รวมทั้ง หาสภาวะที่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ new 23/11/63
  • สตส.ของดรับตัวอย่างทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ ที่มีลักษณะเป็นสเปรย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลด new 04/11/63
  • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้าในการวิเคราะห์ สารกลุ่ม Fluoroquinolones และ Diethylstibestrol ในตัวอย่างอาหารสัตว์ ตามกิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างและกิจกรรมสอบสวนฟาร์ม เนื่องจากเครื่อง LC-High Resolution MSMS ชำรุด และอยู่ในระหว่างการดำเนินการซ่อม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที 15/10/63
  • สตส.ขอกำหนดแผนการส่งตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางด้านจุลชีวิทยา ในช่วงวันหยุดราชการ ของเดือนพฤศจิกายน 2563 ใหม่ ดาวน์โหลด


ภาพ-ข่าว


01 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  อ่านต่อ new 15/10/2563
BannerLab สำหรับลงทะเบียนของ Visitor ตามไฟล์แนบหรือที่ https://thailandlab2020.com/Registration/RegisForm.aspx?codeInv=TLAB217  อ่านต่อ new 07/10/2563
 
timeline 20201006 102036 ทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร สตส.2 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ new 06/10/2563
20200806-3 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ  06/08/2563
20200730-1 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อต่ออายุ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หลังจากปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อ่านต่อ  30/07/2563
20200723 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำระบบสารสนเทศมาจัดทำ  ระบบงานห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบ อ่านต่อ 

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์