aseanlo

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่างรายการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ในบางรายการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดาวน์โหลด new 04/03/2562
 • แผนการส่งตัวอย่างและกำหนดการส่งตัวอย่างใหม่ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีวิทยาและ Micro Assay(MA) ในเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 new 04/03/2562
 • สตส.สามารถเปิดรับตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate ในเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์รายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 25/02/2562
 • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้าและชะลอการรับตัวอย่างในรายการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน ทุกกิจกรรม เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร จากคณะผู้ตรวจสหภาพยุโรป (Veterinary Medicines and Residues-Residues in food:combined with audit 2019-6686) โดยจำเป็นต้องใช้วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีในการแก้ไขข้อบกพร่องให้ทันตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  22/02/2562
 • สตส.ของดรับตัวอย่างน้ำผึ้งเพื่อทดสอบสารพิษตกค้างและทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ ในกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.1ผ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.3ผ)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สตส.ของดรับตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบสารกลุ่ม Polychorinated biphenyle(PCBs) Organochlorine pesticides(OCPs) และสารกลุ่ม Melamine and  and analogs ในกิจกรรม พรบ.อาหารสัตว์ กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจ กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม กิจกรรม Monitoring plan กิจกรรมเนื้อนำเข้า กิจกรรมอนุเคราะห์ เนื่องจากเครื่อง GC-MS/MS-TOFS ชำรุด
 • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลทดสอบสารกลุ่ม Pesticides ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี GS-MS/MS ล่าช้า เนื่องจากสารมาตรฐาน Pesticides-mix323 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ
 • สตส.สามารถรับตัวอย่างทดสอบโลหะหนัก Arsenic, Cadmium และ Lead ในตัวอย่างตับสัตว์ รังนก น้ำผึ้ง และ ไข่ ได้ตามปกติ เนื่องจากสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการและใช้งานเครื่อง ICP-MS ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-19) ดาวน์โหลดรายละเอียด new 12/01/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-16) ดาวน์โหลดรายละเอียด 07/02/2562
 • เผยแพร่ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-16) ดาวน์โหลดรายละเอียด 25/01/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(e-17)  ดาวน์โหลดรายละเอียด 16/01/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด 11/01/2562

จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก


ภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก
02  นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้ารวมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ new 21/03/2562
01 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจติดตามความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีส์ จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 มีนาคม 2562 อ่านต่อ new 20/03/2562
16277564 นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สตส. ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย และเจ้าหน้าที่ สตส. ร่วมกันหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อ่านต่อ new 14/03/2562
16130071 การนำเสนอผลการดำเนินการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative Methods) สำหรับทดสอบเชื้อ Salmonella อ่านต่อ new 12/03/2562
20190312-1 ตรวจเฝ้าระวัง และตรวจติดตามความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด กรุงเทพฯ อ่านต่อ new 12/03/2562

18989183

ต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ new 08/03/2562

3 เข้าดูงานที่บริษัท ซีพีเอฟ มีนบุรี 2 เพื่อศึกษาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS) อ่านต่อ 05/03/2562

1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้างของกรมปศุสัตว์ อ่านต่อ 04/03/2562
3 เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อ่านต่อ  04/03/2562
2 ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
04/03/2562

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์