aseanlo

-----------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ ขอความอนุเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in) ตอบแบบวัดความรับรู้

 

  

   01in      

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์

      01out          

    ภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in)      

-----------------------------------------------------------------------------------

ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ วีดีโอเพิ่มเติม คลิก

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • ด่วนที่สุด สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้าและงดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เพื่อทดสอบโลหะหนักธาตุปรอท เนื่องจากเครื่องวิเคราะห์ปรอท มีความผิดปกติจำเป็นต้องซ่อมบำรุงใหม่ ทำให้เครื่องวิเคราะห์ปรอทดังกล่าวไม่สามารถวิเคราะห์โลหะธาตุปรอท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากดำเนินการซ่อมบำรุงและใช้งานได้ตามปกติแล้ว จะแจ้งให้ ผู้ขอรับบริการทราบทันที new 13/05/2562
 • สตส.ของแจ้งการออกรายงานผลล่าช้า รายการทดสอบสารตกค้างกลุ่ม Beta-agonists, Nitromidazole, Sulfonamide, Carbadox และสาร Olaquindox ในตัวอย่างอาหารสัตว์ เนื่องจากเครื่อง LC-MSMS ที่ใช้ในการทดสอบสารตกค้างชำรุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและจะเร่งดำเนินการทดสอบโดยด่วน new 10/05/2562
 • สตส.ของแจ้งการออกรายงานผลล่าช้า ในรายการทดสอบสารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนทุกกิจกรรม เนื่องจากประสบปัญหาเครื่องมือทดสอบ LC-MS/MS ที่ใช้ในการทดสอบชำรุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ new 08/05/2562
 • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนทุกรายการวิเคราะห์ได้ตามแผนปกติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 29/04/2562
 • สตส.สามารถเปิดรับตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate ในเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์รายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 25/02/2562
 • สตส.ของดรับตัวอย่างน้ำผึ้งเพื่อทดสอบสารพิษตกค้างและทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ ในกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.1ผ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.3ผ)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สตส.ของดรับตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบสารกลุ่ม Polychorinated biphenyle(PCBs) Organochlorine pesticides(OCPs) และสารกลุ่ม Melamine and  and analogs ในกิจกรรม พรบ.อาหารสัตว์ กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจ กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม กิจกรรม Monitoring plan กิจกรรมเนื้อนำเข้า กิจกรรมอนุเคราะห์ เนื่องจากเครื่อง GC-MS/MS-TOFS ชำรุด
 • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลทดสอบสารกลุ่ม Pesticides ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี GS-MS/MS ล่าช้า เนื่องจากสารมาตรฐาน Pesticides-mix323 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-23/2562) ดาวน์โหลดรายละเอียด new 17/06/2562
 • เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดรายละเอียด new 17/06/2562
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ (ว.45/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดรายละเอียด  05/06/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-22/2562) ดาวน์โหลดรายละเอียด   15/05/2562
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ (ว.35/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดรายละเอียด  15/05/2562
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ว.39/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดรายละเอียด  03/05/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-20/2562) ดาวน์โหลดรายละเอียด  30/04/2562
 • เผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-20/2562) ดาวน์โหลดรายละเอียด  23/04/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ (ว.28/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดรายละเอียด 25/03/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-19) ดาวน์โหลดรายละเอียด  12/01/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-16) ดาวน์โหลดรายละเอียด 07/02/2562
 • เผยแพร่ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-16) ดาวน์โหลดรายละเอียด 25/01/2562
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(e-17)  ดาวน์โหลดรายละเอียด 16/01/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด 11/01/2562ภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


117238 ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา อ่านต่อ new 12/06/2562
21409  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน อ่านต่อ new 07/06/2562
20469 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ อ่านต่อ  06/06/2562
13 กรมปศุสัตว์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ  05/06/2562
09 ประชุมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  อ่านต่อ 05/06/2562
03 ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ  05/06/2562
10 มประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ  04/06/2562
164819 มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี ภายใต้ชื่องาน "เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย" ณ บริเวณ Land Mark หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ 28/05/2562
138420 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทบทวนการรับรอง IS0/IEC 17025:2017 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ อ่านต่อ  28/05/2562
S 1581069 FAO ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา ของ สตส. อ่านต่อ 27/05/2562
01 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ 24/05/2562
426031 ประชุมเตรียมการตรวจประเมินเชื้อดื้อยา FAO วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  อ่านต่อ 24/05/2562
01 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน อ่านต่อ  21/05/2562
05 คณะอาจารย์และนิสิต ปี 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงานสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ 16/05/2562
01 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์  อ่านต่อ 14/05/2562
06 ประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 อ่านต่อ 10/05/2562
03 ประชุมพิจารณาโครงการอบรมความเหมาะสมและความสอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ อ่านต่อ  10/05/2562
9048B540-8EA7-4E76-9FF8-EA7B5C0588F4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) สำหรับทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก อ่านต่อ  08/05/2562
 155267  ร่วมงานแถลงข้อมูลแก่สื่อมวลชนและช่างภาพในงานวันพืชมงคล ประจำปี 2562 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  อ่านต่อ  07/05/2562
09 ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจฯ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ อ่านต่อ  03/05/2562

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์