aseanlo

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • สตส.สามารถรับตัวอย่างกิจกรรมตรวจมาตรฐานฟาร์มอื่นได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตรวจวิเคราะห์สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จึงขอยกเลิการงดกิจกรรมดังกล่าว new 18/04/2561
 • โปรแกรมการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง A,B ประจำปี 2561 เพิ่มเติม
 • แผนการส่งตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ฯ ที่ส่งทดสอบจุลชีววิทยาในเดือน เมษายน 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • สตส. มีแผนดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปนเปื้อน Aflatoxin ในอาหารโคนม ตามแผนกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์อื่น (3.1อ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ามสัตว์อื่น (3.3อ) ประจำปังบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 277 ตัวอย่าง ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ2,500 บาท แต่ในปัจจุบันยังมีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและดำเนินการตรวจวิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น 286 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตรววิเคราะห์ตามแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ งานพิษวิทยาและชีวเคมี (สารพิษจากเชื้อรา) จึงของดรับตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวชั่วคราว 
 • สตส.ของดรับตัวอย่างเปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป เนื่องจากวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดสอบหมด ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง..

 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด new 04/04/2561
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด new 28/02/2561
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดรายละเอียด

จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 8 มกราคม 2561  อ่านต่อ new
 002  นิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อ่านต่อ new
03

นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศึกษาการปฏิบัติงาน อ่านต่อ new

04

การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  อ่านต่อ

00 อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
04 บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านต่อ
 ksy  ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
pic ani เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เปิดสอนหลักศตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
25600511 3 งาน"วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี" อ่านต่อ
04 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์