aseanlo

posterl-012 

form service2563sform1 grcode

25621219 1sform2 qrcode

pp01

ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ในตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ และพิจารณากลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก
ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก คลิก >>

dd pic

on1

 

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • สตส.สามารถดำเนินการเปิดรับบริการตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีวิทยาและ Micro Assay (MA) ในเดือนเมษายน 2563 ได้ตามปกติ new  23/03/63
 • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลล่าช้ารายการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Beta-Agonists โดยใช้เทคนิค Competitive enzyme immunoassay ในตัวอย่างกล้ามเนื้อสุกร ปัสสาวะสุกรและโค ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที new  20/2/63
 • แผนการส่งตัวอย่างและกำหนดการส่งตัวอย่างใหม่ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและ Micro Assay (MA) ในเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลด new  18/2/63
 • สตส.ขอแจ้งรายงานผลล่าช้ารายการตกวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Corticosteroid ในตัวอย่างตับสัตว์ปีก ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2563 จนกว่าจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ จะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทันที  6/2/63


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

 • ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ  ดาวน์โหลด new  30/03/2563
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลด new  13/03/2563
 • ประกาศประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) ดาวน์โหลด new  13/03/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลด new  04/03/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด new  04/03/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลด new  27/02/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลด new  27/02/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) ดาวน์โหลด new  27/02/2563
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (20/2563) (ไดออกซิน) ดาวน์โหลด  7/02/2563
 • ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 4/02/2563
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด 28/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


S 14008356 รประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ new 05/03/2563
S 14008342 าตรวจประเมิน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี  อ่านต่อ new 05/03/2563
4507 ประชุมปรับปรุงการรายงานผลทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 อ่านต่อ new 04/03/2563
60447 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม และ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์  อ่านต่อ new 03/03/2563
31879 เดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนลดขยะพลาสติก และการป้องกันตนเองจากเชื้อ covid19 อ่านต่อ new 02/03/2563
01 กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร จากสหภาพยุโรป 2020 อ่านต่อ  24/02/2563
timeline 20200224 094506 การประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ  24/02/2563
timeline 20200220 100809 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 18-1/2563  อ่านต่อ  20/02/2563
o11 สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานของสำนัก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักฯ อ่านต่อ 15/02/2563
o09 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปางที่มาศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม อ่านต่อ  15/02/2563

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์