12-58

aseanlo

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

  • ด่วนที่สุด งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ว่า ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม Beta-agonists ในตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์, ตับ และปัสสาวะสุกร โดยเทคนิค ELISA แต่เนื่องจากชุดทดสอบสำหรับการตรวจสารตกค้างดังกล่าวได้หมดลง ซึ่งงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อชุดทดสอบสำหรับการตรวจสารตกค้างดังกล่าว โดยใช้เทคนิค Competitive Enzyme Immunoassay ในตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์, ตับ และปัสสาวะสุกร จึงขอแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบว่าตัวอย่างที่ส่งเข้ามาตรวจตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 นั้น รายงานผลวิเคราะห์จะล่าช้าออกไป จนกว่าจะดำเนินการจัดซื้อชุดทดสอบดังกล่าวได้ 01/05/2560
  • สตส.ของดรับตัวอย่างวิเคราะห์สารกลุ่มไดออกซิน กิจกรรมที่ 12 (ตรวจสอบสารไดออกซิน) ซึ่งทางห้องปฏิบัติการได้รับงบประมาณในการวิเคราะห์สารดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ประมาณ 67 ตัวอย่าง (Unit cost 30,000 บาท/ตัวอย่าง) และปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างครบตามงบประมาณที่ได้รับมาแล้ว จึงของดรับตัวอย่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 21/04/2560
  • สตส.ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปนเปื้อน Aflatoxin ในอาหารโคนม ตามแผนกิจกรรมตรววจรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์อื่น (3.1อ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์อื่น (3.3อ) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 25 ตัวอย่าง ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างละ 1,500 บาท เนื่องจากขณะนี้จังหวัดต่าง ๆ ได้เก็บตัวอย่างส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 82 ตัวอย่าง ซึ่งมากกว่าจำนวนตัวอย่างที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจวิเคราะห์ทั้งปี เพื่อให้การดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตามแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริง งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) จึงของดรับตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าว 19/01/2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง..

จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

pic ani เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เปิดสอนหลักศตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง 2560) ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ new
25600511 3 งาน"วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี" อ่านต่อ new
04 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ
1489478274801 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี อ่านต่อ
ipp01 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดฝึกอบรม การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 (4 วัน)
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายละเอียดโครงการ
003 กิจกรรม 5 ส. ทำดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ
IMG 1909 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดกิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)" ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์