aseanlo

ictsurvey2556 01


dd pic

on1

 

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • แผนการส่งตัวอย่างและกำหนดการส่งตัวอย่างใหม่ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและ Micro Assay (MA) ในเดือนธนวาคม 2562-มกราคม 2563 ดาวน์โหลด new (ฉบับแก้ไข) 29/11/62


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิก

 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด new  21/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลด new  20/01/2563
 • เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลด new  17/01/2563
 • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลด new 17/01/2563
 • ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลด  17/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลด 16/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลด 15/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563)ดาวน์โหลด 10/01/2563
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด  10/01/2563
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 17/12/2562
 • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 17/12/2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลด16/12/2562
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด 28/11/2562ภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


683080 “เสวนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 สู่ความสำเร็จ” อ่านต่อ new 14/01/2563
11305049 ฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์” อ่านต่อ new 18/12/2562
229590 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ new 16/12/2562
S 8036367 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป อ่านต่อ 12/12/2562
S 24436833 พิธีเปิดการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( Smart card ) อ่านต่อ  11/12/2562
961 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจติดตามรายงานผลโครงการฝึกอบรม อ่านต่อ  04/12/2562
24281138 เข้าเยี่ยมชมดูงาน ระบบการจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย จากห้องปฏิบัติการ และระบบพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ อ่านต่อ 03/12/2562
04 ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป อ่านต่อ  02/12/2562
9461785 ประชุมการบริหารงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ครั้งที่ 9/2562 อ่านต่อ  26/11/2562
127262749 ประชุมเรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบของสำนักฯ ครั้งที่ 3/25652 เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา อ่านต่อ  25/11/2562
221028 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์  อ่านต่อ  25/11/2562

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์