aseanlo

ictsurvey2556 01

dd pic

on1

fb-sample

ประชาสัมพันธ์ การรับ-ส่งตัวอย่าง

 • โปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม A และกลุ่ม B ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด new 01/07/2562
 • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบโลหะหนักธาตุปรอทได้ตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป new 28/06/2562
 • สตส.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำแข็ง กลุ่ม B ดาวน์โหลดเอกสารแนบ และของดรับตัวอย่างอาหารกระป๋อง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 new 26/06/2562
 • สตส.ของแจ้งการออกรายงานผลล่าช้า รายการทดสอบสารตกค้างกลุ่ม Beta-agonists, Nitromidazole, Sulfonamide, Carbadox และสาร Olaquindox ในตัวอย่างอาหารสัตว์ เนื่องจากเครื่อง LC-MSMS ที่ใช้ในการทดสอบสารตกค้างชำรุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จและจะเร่งดำเนินการทดสอบโดยด่วน new 10/05/2562
 • สตส.ของแจ้งการออกรายงานผลล่าช้า ในรายการทดสอบสารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนทุกกิจกรรม เนื่องจากประสบปัญหาเครื่องมือทดสอบ LC-MS/MS ที่ใช้ในการทดสอบชำรุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ new 08/05/2562
 • สตส.ขอแจ้งเปิดรับตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนทุกรายการวิเคราะห์ได้ตามแผนปกติ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 29/04/2562
 • สตส.สามารถเปิดรับตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate ในเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์รายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 25/02/2562
 • สตส.ของดรับตัวอย่างน้ำผึ้งเพื่อทดสอบสารพิษตกค้างและทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ ในกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.1ผ) และกิจกรรมตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (3.3ผ)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • สตส.ของดรับตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อทดสอบสารกลุ่ม Polychorinated biphenyle(PCBs) Organochlorine pesticides(OCPs) และสารกลุ่ม Melamine and  and analogs ในกิจกรรม พรบ.อาหารสัตว์ กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจ กิจกรรมสอบสวนฟาร์ม กิจกรรม Monitoring plan กิจกรรมเนื้อนำเข้า กิจกรรมอนุเคราะห์ เนื่องจากเครื่อง GC-MS/MS-TOFS ชำรุด
 • สตส.ขอแจ้งการออกรายงานผลทดสอบสารกลุ่ม Pesticides ในอาหารสัตว์ ด้วยวิธี GS-MS/MS ล่าช้า เนื่องจากสารมาตรฐาน Pesticides-mix323 อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ คลิกภาพ-ข่าวอื่นๆ คลิก


56469 ประชุมทบทวนบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อ่านต่อ new 16/08/2562
3801128 ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ อ่านต่อ new 16/08/2562
30345 พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของกรมปศุสัตว์ อ่านต่อ new 24/07/2562
04 การตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ อ่านต่อ new 18/07/2562
88647 เพื่อพิจารณาต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบและปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจฯจากกรมปศุสัตว์ และพิจารณาขอบข่ายวิธีทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำและน้ำแข็งที่จะถ่ายโอนเพิ่มเติม อ่านต่อ new 13/07/2562
s22396967 ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเงินบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อ่านต่อ new 13/07/2562
486788 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์สระแก้ว อ่านต่อ new 03/07/2562
2908193 อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง และด้านบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  อ่านต่อ new 20/06/2562
468180 ประชุมคณะทำงานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2/2562  อ่านต่อ new 20/06/2562
150785 การตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 อ่านต่อ new 20/06/2562
117238 ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา อ่านต่อ new 12/06/2562
21409  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์อาหารของอาเซียน อ่านต่อ new 07/06/2562
20469 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ อ่านต่อ  06/06/2562
13 กรมปศุสัตว์ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ  05/06/2562
09 ประชุมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  อ่านต่อ 05/06/2562
03 ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านต่อ  05/06/2562
10 มประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครั้งที่ 1/2562 อ่านต่อ  04/06/2562
164819 มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี ภายใต้ชื่องาน "เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย" ณ บริเวณ Land Mark หน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านต่อ 28/05/2562
138420 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทบทวนการรับรอง IS0/IEC 17025:2017 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ อ่านต่อ  28/05/2562
S 1581069 FAO ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา ของ สตส. อ่านต่อ <span style="color: #0

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์