คณะผู้บริหาร

  • พิมพ์

 

 vivit2

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 ksomchai2  Untitled-4 copy

นายสมชาย  วงศ์สมุทร

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

 นางสุทธิพร พิริยายน

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 pjum siripong   nongnuch

นางสาวภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว

รักษาฯกลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

 นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร

หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูล

 นางนงนุช บูรณวิทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

pic-meat 

Untitled-4 copy

 sunan

 

 นายประวิทย์ ศรีสอาด

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์
และผลผลิตจากสัตว์

 

นางสุทธิพร พิริยายน

รักษาฯหัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

 

 นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา

หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

 ksomchai2 pic-head8

 

 111

นายสมชาย  วงศ์สมุทร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพนม
และผลิตภัณฑ์นม

 

 นายพิเชษฐ์  กุมภาว์

หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

 
 นายชัยวุฒิ วิสุทธิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาห้องปฏิบัติการ