คณะผู้บริหาร

  • พิมพ์

 

 vivit2

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

ผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 ksomchai2  chan  

suti

นายสมชาย  วงศ์สมุทร

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนม

นางฉันทนี บูรณะไทย

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์

 

 นางสุทธิพร พิริยายน

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 jum siri1   nong

นางสาวภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

 นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร

หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูล

 นางนงนุช บูรณวิทย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 


 chane

jub

 sunan

 

 นายพิเชษฐ์  กุมภาว์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์
และผลผลิตจากสัตว์

 

นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์

หัวหน้า
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

 

 นางสุนันท์ กิตติจารุวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

 milk pic-meat

 

 chaiwut

นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพนม
และผลิตภัณฑ์นม

 

 นายประวิทย์ ศรีสอาด

หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

 
 นายชัยวุฒิ วิสุทธิ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาห้องปฏิบัติการ