ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

 1. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ยวข้องของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์  นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตราย
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 3. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลและรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน

 1. เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ครบตามมาตรฐานกำหนดเพื่อสามารถคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่ได้การรับรองความสามารถในการทดสอบระดับสากล
 3. เพื่อสร้างมาตรฐานความเท่าเทียมในการทดสอบของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
 4. เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จากผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 5. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนัก ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพ
 6. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและการรายงานผลทดสอบที่สนับสนุนให้การทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นไปอย่างมีคุณภาพ


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์