พันธกิจ (Mission)/วิสัยทัศน์ (Vision)

  • พิมพ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


พันธกิจ (Mission)

  1. ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
  2. ยกระดับขีดความสามารถในการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานระดับสากล
  3. ยกระดับความสามารถด้านวิจัยและพัฒนา
  4. สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์