​ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

ถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ

                สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กำหนดนโยบายให้ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มมีการบริหารงานและการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่ให้การรับรอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ห้องปฏิบัติการใช้วิธีทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับ ได้ผลทดสอบที่แม่นยำ เที่ยงตรง สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่พึงพอใจและรักษาความลับของผู้ใช้ผลทดสอบ พร้อมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงระบบจัดการคุณภาพและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

                โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการมีความคุ้นเคยและเข้าใจเอกสารในระบบคุณภาพ เพื่อสามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนตามวิธีการที่กำหนดไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาวะกดดันที่จะมีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการทดสอบ

                เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงได้สนับสนุนให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอ และให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

                เพื่อให้งานบรรลุตามนโยบายดังกล่าว สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงมอบหมายให้มีการบริหารวิชาการ โดยทีมผู้จัดการวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่โดยหัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการและหัวหน้างานทดสอบ รับผิดชอบงานด้านวิชาการทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม และแต่งตั้งผู้จัดการคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบระบบจัดการคุณภาพให้สอดคล้องตามระบบคุณภาพของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และควบคุมดูแลให้มีการนำระบบคุณภาพไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ผู้จัดการคุณภาพสามารถติดต่อกับผู้บริหารสูงสุดของสำนักฯ โดยตรง

                สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หวังอย่างยิ่งให้ระบบจัดการคุณภาพสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ผลทดสอบของห้องปฏิบัติการ ตลอดจนทำให้ผู้บริโภค และประเทศผู้นำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทย    มีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทั้งนี้ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดทั้งในระบบจัดการคุณภาพและสายบังคับบัญชา      ขอสัญญาว่าจะนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องตลอดไป

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์