ประวัติ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

bq-org

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องของสินค้าปศุสัตว์ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ และยาสัตว์  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้ได้ตาม มาตรฐานสากลตรวจสอบ กำกับ ดูแล รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติงานร่วม กับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์