ประวัติ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

bq-org

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เป็น หน่วยงานของรัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องของสินค้าปศุสัตว์ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารสัตว์ และยาสัตว์  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ให้ได้ตาม มาตรฐานสากลตรวจสอบ กำกับ ดูแล รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของภาครัฐและเอกชน ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปฏิบัติบัติงานร่วม กับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย