ทำเนียบผู้บริหารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

boss1

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายวัชรินทร์ บุญภักดี

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2486

เริ่มเข้ารับราชการ 10 กรกฎาคม 2510

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545-2546

 boss2

 ลำดับที่ 2

ชื่อ นางอุษุมา กู้เกียรตินันท์

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 14 เมษายน 2493 จังหวัด อุบลราชธานี

เริ่มเข้ารับราชการ 2 ตุลาคม 2521

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546-1 เมษยน 2547

boss3  ลำดับที่ 3

ชื่อ นางเฉิดฉาย ถิรทินรัตน์

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 12 มกราคม 2492

เริ่มเข้ารับราชการ 1 ตุลาคม 2516

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 - 30 กันยายน 2552

 boss4  ลำดับที่ 4

ชื่อ นางวิมลพร  ธิติศักดิ์

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2499

เริ่มเข้ารับราชการ -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 - 2554

 pairoj  ลำดับที่ 5

ชื่อ นายไพโรจน์  ธำรงโอภาส

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2507

เริ่มเข้ารับราชการ -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 - 2561

vivit2  ลำดับที่ 6

ชื่อ นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่  -

เริ่มเข้ารับราชการ -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์