แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนววน 44 รายการ 38
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ 104
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 76
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 63
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) 80
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (20/2563) (ไดออกซิน) 95
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 167
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 137
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 98
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 177
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 96
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 135
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 128
ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 85
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 18
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 53
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 68
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 45
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) 106
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 48
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 136
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 80
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 116
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 157
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 157
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.71/2562) 147
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 4 รายการ 239
ขายทอดตลาด 192
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 170
ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding 42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding 37
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e22/2562) 257
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e20/2562) 180
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-20/2562) 129
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 293
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 46 รายการ (e-16)(ว.19/2562) 214
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e17) 280
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 8
เผยแพร่ แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding (e-14) 194
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-13) 196
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e-12) 272
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์