แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 32
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 22
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ราคากลาง, ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 59
ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ(ส.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76
ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และประกาศราคากลาง จำนวน 26 รายการ 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 77
ประกาศราคากลาง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 32
ประกาศประกวดราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)(1)(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 159
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 125
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 224
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 112
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 100
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) 200
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (20/2563) (ไดออกซิน) 126
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 255
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 195
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 125
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 201
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 142
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 156
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 152
ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 111
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 35
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 74
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 38
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 83
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 59
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) 145
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 64
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 156
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 92
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 136
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 190
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 53
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 48
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 185
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.71/2562) 160
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ จำนวน 4 รายการ 257
ขายทอดตลาด 209
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 186
ประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding 69
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธี e-bidding 58
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e22/2562) 283
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(e20/2562) 204

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์