แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ตB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (ต27) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รายการซ่อมแซมกระจก อาคาร สตส.2 (อาคารปฏิบัติการ) รหัสสินทรัพย์ 100000030183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) HP PRO 2000 Microtower รหัสสินทรัพย์ 100000038386-9 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ LEMEL รุ่น 42402238 Serial No 1409180079 รหัสสินทรัพย์ 100000045091 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ส่วนฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น SIL-30-AC รหัสสินทรัพย์ 100000047167 เป็ฯส่วนประกอบของชุดแยกสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ UPS ยี่ห้อ Leonics รุ่น USC2000 รหัสสินทรัพย์ 100000041585-2 เป็นส่วนประกอบของเครื่องตรวจหาพันธุกรรมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Real time PCR) ขนาด 48 หลุม รหัสสินทรัพย์ 100000041585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์ฯ(LIMS) HP Pro 2000 Microtower รหัสสินทรัพย์ 100000038386-8 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอะไหล่ส่วนวิเคราะห์มวลสาร (Mass Spectrometer) รุ่น TSQ8000Evo ยี่ห้อ Thermo SCIENTIFIC S/NTSQ8150821 รหัสสินทรัพย์ 100000052031-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ตู้ชุมสายอัตโนมัติ นี่ห้อ Alcatel รุ่น OmniPCX 4400 แบบ Duplicated CPU รหัสสินทรัพย์ 100000013541 โดยเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็ง (Freeze) ยี่ห้อ Panasonic รุ่น SRM-P2DB รหัสสินทรัพย์ 100000042885 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13128.08 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รหัสสินทรัพย์ 100000060213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนตรวจวิเคราะห์ปรอทรุ่น Hydra ll C ยี่ห้อ Teledyne Labs S/N US18283008 รหัสสินทรัพย์ 100000068696 เป็นส่วนประกอบของชุดวิเคราะห์ปรอทพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อเทรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU รหัสสินทรัพย์ 0611-01-15-003-0081/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ดาวดำ (20หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2851 ND รหัสสินทรัพย์ 100000036181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อ FLEXLAB รุ่น SH 150/DC S/N 57073 รหัสสินทรัพย์ 100000046801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งตัวอย่างน้ำนมดิบครั้งที่ 3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขนส่งตัวอย่างทดสอบครั้งที่ 1/2563 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ UPS ชนิด TURE Online ขนาด 5 KVA ยี่ห้อ GE รุ่น LanPro 5-11, S/N L051A22/0909A010 รหัสสินทรัพย์ 100000033290-15 ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000033290 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส ขนาด 45 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ MALLORY รุ่น SES-45 NF-FZ รหัสสินทรัพย์ 100000026656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รหัสสินทรัพย์ 100000060236 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18407.23 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000060229 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000063215 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอ่างล้างเครื่องแก้วคลื่นความถี่ (Sonicator) รหัสสินทรัพย์ 0611-11-55-005-0002/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT ขนาด 60000 BTU ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000019461 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ห้องเย็น (Walk In Refrigerator) รุ่น Unicel ยี่ห้อ SURFRIGO รหัสสินทรัพย์ 100000031183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000063216 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Fujibishi รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-006-0001(11)/45 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผูนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 1.5 KVA รหัสสสินทรัพย์ 100000031368-8 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ขนาด 36258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบแทงค์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L120 ฯ รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0147/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ ขนาด 36258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE ฯ รหัสสินทรัพย์ 10000060239 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์