การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน


1

2

3

4

5

6

7

8

ประวัติความเป็นมา


8 มกราคม 2553:จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่อง มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมติคณะรัฐมนตรี (24 พฤศจิกายน 2552)

มติที่ประชุม ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งสำรวจภารกิจดังกล่าวในกระทรวง ทบวง กรม แล้วนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน

12 กุมภาพันธ์ 2553:ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ 1/2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอผลการสำรวจภารกิจการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน ว่ามีอยู่ในส่วนราชการ 33 กรม จำนวน 110 ภารกิจ นอกจากนั้น ยังพบว่าในจำนวน 110 ภารกิจดังกล่าว ได้มีการถ่ายโอนไปภาคส่วนอื่นแล้ว จำนวน 17 ภารกิจ และเมื่อวิเคราะห์ภารกิจที่เหลือจำนวน 93 ภารกิจเกี่ยวกับข้อจำกัดในการถ่ายโอน ประกอบกับการหารือกับส่วนราชการเจ้าของภารกิจ มีภารกิจที่เริ่มดำเนินการได้ทันทีในระยะแรกจำนวน 37 ภารกิจ ซึ่ง ก.พ.ร.ได้มีมติเห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจตามแผนงานการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอและให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

2 เมษายน 2553:จัดประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามที่ ก.พ.ร.ได้พิจารณาแล้ว และมีมติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป พร้อมกับเรื่องการพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของไทย

11 พฤษภาคม 2553:ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ มาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบข้อเสนอให้มีการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทน โดยมีแผนการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก :   ถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 37 งานและติดตามประเมินผล

ระยะที่สอง : เตรียมการและถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานที่ยังคงเหลือให้แล้วเสร็จอีก 56 งาน

ระยะที่สาม : ศึกษาเพื่อเตรียมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน

2. เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร.เป็นเจ้าภาพจัดทำและดำเนินโครงการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการมาตรฐานของไทยให้มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้ยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนงานของกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน (ซึ่งรวมอยู่ในแผนการดำเนินงานระยะแรก จำนวน 37 งาน) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับกระทรวงพลังงาน แล้วนำเสนอ ก.พ.ร. ต่อไป

 

2.การดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจของกรมปศุสัตว์ตามมติคณะรัฐมนตรี       

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดภารกิจที่จะถ่ายโอนตามมติคณะรัฐมนตรี

ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดภารกิจที่จะต้องดำเนินการถ่ายโอนตามมติคณะรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ถ่ายโอนภารกิจดังนี้

1. ถ่ายโอนงานบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน โดยภารกิจที่จะถ่ายโอน ประกอบด้วย

1.1   งานบริการด้านการทดสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก (เฉพาะที่คิดค่าบริการ) รายละเอียดตามภาคผนวก 1

1.2   งานบริการด้านการทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (เฉพาะที่คิดค่าบริการ) รายละเอียดตามภาคผนวก 1

2. ถ่ายโอนงานด้านการรับรองมาตรฐานของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ไม่มีรายละเอียด)

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้การดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจครั้งนี้ เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ขั้นตอนที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ

กรมปศุสัตว์ ได้มีคำสั่งที่ 697/2553 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ซึ่งกำกับดูแลสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธาน ผู้แทนจากแต่ละส่วนในสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองนิติการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (มกอช.) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นเลขานุการ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการถ่ายโอนภารกิจฯ และอื่นๆ

คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ประชุมหารือและร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการถ่ายโอนภารกิจฯ พร้อมกำหนดแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ ได้เร่งดำเนินการตามแผนการถ่ายโอนภารกิจฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นผู้กำหนดรายการทดสอบ(รายละเอียดตามภาคผนวก 1)ที่จะถ่ายโอนให้ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทนตามมติคณะรัฐมนตรี และกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่หลักในการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ โดยในเดือนมกราคม 2554 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่ประสงค์จะขอรับการถ่ายโอนภารกิจของกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ จะต้องทำความเข้าใจและต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบ เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 แห่ง

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ

          ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2554 มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความประสงค์ที่จะขอรับการถ่ายโอนภารกิจฯ ได้ยื่นแบบคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จำนวน 26 แห่ง กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ใน check list โดยหัวข้อการตรวจประเมินมีดังนี้

  1. 1.บุคลากร
  2. 2.สถานที่และสภาวะแวดล้อม
  3. 3.วิธีทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
  4. 4.การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
  5. 5.เครื่องมือ อุปกรณ์ และการสอบกลับได้ของการวัด
  6. 6.อาหารเลี้ยงเชื้อ เชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง สารเคมี สารมาตรฐาน มาตรฐานการวัดทางกายภาพ วัสดุอ้างอิงรับรอง และชุดทดสอบต่างๆ
  7. 7.การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพผลทดสอบ
  8. 8.การจัดการตัวอย่างทดสอบ
  9. 9.บันทึกด้านวิชาการ
  10. 10.รายงานผลทดสอบ

ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการ

          หลังจากที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่ยื่นคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการจะจัดทำสรุปผลการตรวจประเมินเสนอคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

ขั้นตอนที่ 6 การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์จะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ให้กับห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี มีห้องปฏิบัติการรับมอบหนังสือรับรองจำนวนทั้งสิ้น 26 แห่ง

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามภายหลังการถ่ายโอนภารกิจฯ

          กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจติดตามและดำเนินการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังการดำเนินงานด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการทดสอบภาคเอกชนที่รับการถ่ายโอนงานด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานความคืบหน้าของการตรวจติดตามให้คณะกรรมการฯ ทราบเดือนละ 1 ครั้ง

          ในกรณีที่มีห้องปฏิบัติการรายเดิมยื่นขอขยายขอบข่ายรายการทดสอบเพิ่มเติม กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ จะดำเนินการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ในรายการทดสอบตามที่ยื่นขอรับการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบจะได้รับการตรวจประเมินความสามารถในรายการทดสอบใหม่และตรวจติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการในรายการทดสอบเดิมไปพร้อมกัน


3.ความคืบหน้าในการดำเนินการ

การถ่ายโอนภารกิจด้านการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่ยื่นขอรับการถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจำนวน 38 แห่ง และอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ อีกจำนวน 13 แห่ง (ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการรายเดิมที่ขอขยายขอบข่ายเพิ่มเติม 5แห่งและห้องปฏิบัติการรายใหม่ 8 แห่ง) รายชื่อห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการทดสอบสินค้าปศุสัตว์และรายการทดสอบ รายละเอียดตามภาคผนวก 24.Download แบบฟอร์มรายงานผลทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ปี 2557 คลิก

ภาคผนวก 1

รายการทดสอบที่กรมปศุสัตว์ถ่ายโอนให้ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน ตามมติคณะรัฐมนตรี

 

รายการทดสอบ

ชนิดตัวอย่าง

Clostridium perfringens

Coliform

Enterobacteriaceae

E. coli

Enterococcus

Listeria monocytogenase

Salmonella spp.

Staphylococcus aureus

Yeast & Mould

Total plate count

เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ (นม ไข่ บะหมี่ ของขบเคี้ยวสุนัข)

Organochlorine Pesticide (OCPs)

ไขมันสัตว์

Beta-agonist

ปัสสาวะสุกร

Chloramphenicol

Nitrofurans Metabolites

Sulfamethazine

Tetracyclines

เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ซีรั่ม และอื่นๆ

Protein

Fat

Fiber

Moisture

Ash

Sand

Aflatoxins

อาหารสัตว์

 

ภาคผนวก 2

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการทดสอบสินค้าปศุสัตว์และรายการทดสอบ ดูในเอกสารแนบ 1 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ดาวน์โหลดสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์