E-journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563

 

>>ข้อมูลวารสาร   >>คำแนะนำ   >>ติดต่อสอบถาม  


บรรณาธิการแถลง

       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลำดับที่            
สารบัญ 

1

 

2

 วารสารฉบับอื่นๆ

E-journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

>>ข้อมูลวารสาร   >>คำแนะนำ   >>ติดต่อสอบถาม  


บรรณาธิการแถลง

       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลำดับที่            
สารบัญ 

 

1
 

             วัชระ จันทร์วัชรกาล1/ สมชาย วงศ์สมุทร1/

2

3

4

5

 

วารสารฉบับอื่นๆ

 

E-journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2562)

>>ข้อมูลวารสาร   >>คำแนะนำ   >>ติดต่อสอบถาม  


บรรณาธิการแถลง

       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลำดับที่            
สารบัญ 

 

1
 

 


           วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล   ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร ณัฐญา แสงสว่าง

2

3

4

5

6

7

8

9


         สุนีย์   คณาพิพัฒน์   จารุนันท์ อัจจุตมานัส   พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์   สุกัญญา พวงเสียง  ประภาพร วรรณาเขียว   พรชนิตว์   พรหมคุณ


     10

 

11

12

13

14

15

16

วารสารฉบับอื่นๆ

E-journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)

>>ข้อมูลวารสาร   >>คำแนะนำ   >>ติดต่อสอบถาม  


บรรณาธิการแถลง

       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ลำดับ
ที่  
สารบัญ 

 

1
 

 
  • การพัฒนาวิธีทดสอบชนิดเนื้อและกระดูกป่นของสัตว์เคี้ยวเอื้องในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับโค ด้วยวธิี Multiplex Real-time PCR
  • ดาวน์โหลด

นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล1/  วันทนา จันทรมงคล1/


2

 

  • ศึกษาการปนเปื้อนของเนื้อและกระดูกป่นของสัตว์เคี้ยวเอื้องในอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับโคระหว่างปี 2560-2561
  • ดาวน์โหลด

วันทนา จันทรมงคลนันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล1/


3

 

  • การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ยืนยันชนิดและปริมาณสารตกค้างยาปฏิชีวนะโคลิสตินในกล้ามเนื้อไก่ โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry  (LC-MS/MS) แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  • ดาวน์โหลด

อภิชญา สังข์ทอง พิชญา ไผทสิทธิ์


4

 

  • การพัฒนาและพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ยืนยันชนิดและปริมาณสารตกค้างยาสัตว์ กลุ่มยาต้าน การอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ในกล้ามเนื้อสัตว์ โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  • ดาวน์โหลด

พิชญา ไผทสิทธิ์  อภิชญา สังขท์อง


วารสารฉบับอื่นๆ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์