E-journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2562)

>>ข้อมูลวารสาร   >>คำแนะนำ   >>ติดต่อสอบถาม  


บรรณาธิการแถลง

       สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ระยะเวลาในการดำเนินงานของสำนักฯ ในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 แล้ว สำนักฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ได้ดำเนินการออกไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้รวบรวมผลงาน วิชาการของบุคลากรและจัดทำเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้เป็นปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็นใด ๆ โปรดส่งข้อมูลได้ที่ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ลำดับที่            
สารบัญ 

 

1
 

 


           วันทนา จันทรมงคล นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล   ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร ณัฐญา แสงสว่าง

2

3

4

5

6

7

8

9


         สุนีย์   คณาพิพัฒน์   จารุนันท์ อัจจุตมานัส   พงษ์พิพัฒน์ สุวพัฒน์   สุกัญญา พวงเสียง  ประภาพร วรรณาเขียว   พรชนิตว์   พรหมคุณ


     10

 

11

12

13

14

15

16

วารสารฉบับอื่นๆ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์