กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม

 milk   >>นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
  2. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ์นม
  3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม

 

การตรวจวิเคราะห์น้ำนมและผลิตภัณฑ์

mi1   mi2   mi3

ตรวจทางด้านจุลชีววิทยา ประกอบด้วย จุลินทรีย์ทั้งหมด(Total Bacterial Count) บัคเตรีไคโลฟอร์ม(Coliform)จุลินทรีย์ทนร้อน(Laboratory Pasteurization Count)

mi4   mi5   mi6

ตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย ดูการเปลี่ยนสีของของน้ำยารีซาซูริน (Resazurin Reduction Test) และเมธีลินบลู(Methylene Bule Reduction Test) จุดเยือกแข็ง(Freezing Point) ความเป็นกรด-ด่าง(pH) และตรวจหาสารปฏิชีวนะตกค้างเบื้องต้น

mi7   mi8   mi9

ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ประกบด้วย การตรวจกาสารประกอบในน้ำนม เช่น ไขมัน(Fat) ปริมาณของแข็งไม่รวมไขมัน (Solids not fat ) ปริมาณเนื้อนมทั้ง (Total Solids) น้ำตาลแลคโตส (Lactose) ตรวจหาโซมาติกเซลส์ (Somatic Cell Count) และตรวจหาการเติมนมไงในน้ำนมดิบ

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนม downloadp

Ring Test น้ำนม downloadp

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์