กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ

pic-meat  หัวหน้ากลุ่ม นายประวิทย์ ศรีสอาด นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับระบบการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบวิธีประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ และกำหนดเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  3. ตรวจสอบ รับรอง ติดตาม ประเมินผลมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์


การถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน

  • ประวัติความเป็นมา downloadp
  • รายชื่อห้องปฏิบัติการ/ ขอบข่าย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ downloadp
  • แบบฟอร์มการขอถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ downloadp
  • Download แบบฟอร์มรายงานผลทดสอบและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ปี 2557 downloadp

 

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

  • รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ downloadp
  • แผนการตรวจประเมินห้องฏิบัติการ เอกชน downloadp ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ downloadp

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์