กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

111หัวหน้ากลุ่ม นายชัยวุฒิ วิสุทธิ นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  2. ดำเนินการให้มีการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งติดตาม ดูแลการรักษาระบบคุณภาพให้ดำเนินไปต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างอ้างอิง วัสดุอ้างอิง
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์