กลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

อำนาจหน้าที่

  1. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  2. จัดหาวัสดุและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
  3. ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ-ส่งตัวอย่าง และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รับ - ส่ง ตัวอย่าง

  • รายการตรวจวิเคราะห์/อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ downloadp
  • ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์ downloadp
  • ดาวน์โหลดฟอร์มส่งตัวอย่าง/ใบคำร้องตรวจวิเคราะห์ downloadp
  • มาตรฐานการตรวจสภาพตัวอย่างและการเก็บรักษาสภาพตัวอย่าง downloadp

facesamplecar sample copy

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

  • รายงานตัวอย่างที่ส่งทดสอบทุกกิจกรรม downloadp
  • รายงานตัวอย่างที่ส่งทดสอบกิจกรรมแผนสารตกค้าง downloadp

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์