กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบยาสัตว์
 2. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยของยาสัตว์
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบยาสัตว์
 4. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับยาสัตว์
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบยาสัตว์


2กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบการตรวจสอบยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์และยากลุ่มต้องห้ามปนเปื้อนในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์

มาตรฐานการดำเนินงาน

 • การตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ ใช้วิธีตามที่ระบุในตำรายา เช่น British Pharmacopoeia หรือ United State Pharmacopeia ซึ่งจะระบุหัวข้อการตรวจสอบ และมาตรฐานของแต่ละหัวข้อแตกต่างกันขึ้นกับชนิดและรูปแบบของยา     
 • การวิเคราะห์ยากลุ่มต้องห้ามปนเปื้อนในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ ใช้วิธี In – house methodsโดยเกณฑ์ต้องไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่าง
 • การทดสอบประสิทธิภาพ ใช้ตามวิธีที่ระบุใน Official Methods of Analysis of AOACINTERNATIONAL (2010) โดยระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (exposure time)ให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งทดสอบระบุ หากไม่ระบุให้ใช้ 10 นาที โดยเกณฑ์การตัดสินประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค เมื่อทดสอบตามอัตราส่วนที่ระบุ ในฉลาก ต้องฆ่าเชื้อตามที่ระบุได้ไม่น้อยกว่า 59carriers จาก 60 carriers
 • การตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจสอบด้านคุณภาพโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2548 เรื่องกำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุ อันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ

 

ปีงบประมาณ 2556

การทดสอบตัวอย่าง

1.งานตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์

 • Chlortetracycline (BP, 2013)
 • Doxycycline (USP 36, 2013)
 • Enrofloxacin (In-house method)
 • Ivermectin (USP 36, 2013)
 • Ivermectin Clorsulon (USP 36, 2013)
 • Oxytetracycline (In-house method)
 • Sulfadimidine (BP (Vet), 2013)
 • Sulfamethoxypyridazine (BP (Vet), 2013)
 • Tylosin (BP (Vet), 2013)

1

 

 

 

 

 

 

 2.งานวิเคราะห์ยากลุ่มต้องห้ามปนเปื้อนในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์

 •  วิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงด้วยวิธี LC-MS ion trap
 • วิเคราะห์ยากลุ่มไนโตรฟูแรนส์
 • ไนโตรอิมิดาโซลและคลอแรมเฟนิคอลด้วย HPLC

3.งานทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 •       Use – dilution methods
 •       ดำเนินการเปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพ

3   4   5

4.Quaternary ammonium compounds งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 • Glutaraldehyde
 • Glutaraldehyde และ Formaldehyde

5.โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์

 •        ทดสอบ Disk diffusion งานด้านโมเลกุลหาพันธุกรรมดื้อยา


    การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing)

 • Aerobic plate count in Starch กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Weight : (range : 20 mg - 20 g )กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • pH-value (range: 4.0-7.0 and 8.0-10.0) ในตัวอย่างน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Standard solution Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediamine Tetraacetic acid (EDTA)(range : less than 0.2 M) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Total hardness (as CaCO3 ) range : 50 - 500mg/L and chloride (as Cl) range less than 100 mg/L   กรมวิทยาศาสตร์บริการ

6   9   10


 ปีงบประมาณ 2555

1. งานตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์

 • Amoxicillin (BP (Vet), 2011)
 • Enrofloxacin (In house method
 • Lincomycin (USP 34, 2011)
 • Sulfadimidine (BP (Vet), 2011)
 • Sulfamethoxypyridazine (BP (Vet), 2011)
 • Spectinomycin (In-house methods)
 • Tylosin (BP (Vet), 2012)

2.งานวิเคราะห์ยากลุ่มต้องห้ามปนเปื้อนในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์

 • วิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงด้วยวิธี LC-MS ion trap
 • วิเคราะห์ยากลุ่มไนโตรฟูแรนส์ ไนโตรอิมิดาโซลและคลอแรมเฟนิคอล ด้วย HPLC

3.งานทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

 •  Use – dilution methods

4.งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายทางเคมีด้านการปศุสัตว์

 • Glutaraldehyde
 • Glutaraldehyde และ Formaldehyde
 • Hydrogen peroxide
 • Peroxyacetic acid
 • Quaternary ammonium compounds


12   13   15

การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing)

 • Aerobic plate count in Starch กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • pH-value (range : 4.0 - 7.0 and 8.0 - 10.0) ใน   ตัวอย่างน้ำ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Microbiological Assay ในยา Gentamicin โดยวิธี   ทางจุลชีววิทยา แบบ Agar diffusion assay กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • Standard solution Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediamine Tetraacetic acid  (EDTA) (range : less than 0.1 N) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Total hardness ( as CaCO3 ) range : 50-500 mg/L and chloride (as Cl) range less than 100 mg/L in water กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • Assay by HPLC (Acetylcysteine) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 16   14   18

 รายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

 • การตรวจหาปริมาณยา Enrofloxacin ในตัวอย่างยาสำเร็จรูป โดยหลักการ HPLC (High PerformanceLiquid Chromatography)
 • วิธีวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในน้ำใช้จากฟาร์มปศุสัตว์ โดย LC-MS ion trap
 • การตรวจหาปริมาณยา Tylosin ชนิดฉีดในตัวอย่างยาสัตว์สำเร็จรูปด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาแบบ Agar  diffusion assay
 • การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุ    สัตว์ด้วยวิธี Use dilution
 • การวัดความเป็นกรด – เบส (pH) ของตัวอย่างยาสัตว์ ประเภทยาฉีดน้ำใส ปราศจากเชื้อ


17   19

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์