กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

Y โครงสร้างองค์กร

07

01

งานทดสอบคุณภาพยาสัตว์ฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จำนวน 4 ขอบข่าย ดังนี้

  1. การวัดความเป็นกรด – เบส (pH) ของตัวอย่างยาสัตว์ ประเภทยาฉีดน้ำใส ปราศจากเชื้อ
  2. การตรวจหาปริมาณยา Enrofloxacin ในตัวอย่างยาสำเร็จรูป โดยหลักการ HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
  3. การตรวจหาปริมาณยา Ivermectin ในตัวอย่างยาสำเร็จรูป โดยหลักการ HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
  4. การตรวจหาปริมาณยา Tylosin ชนิดฉีดในตัวอย่างยาสัตว์สำเร็จรูปด้วยวิธีทางจุลชีววิทยาแบบ Agar diffusion assay

02

 

งานทดสอบสารปนเปื้อนยาสัตว์ในน้ำใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จำนวน 4 ขอบข่าย ดังนี้

 1. การตรวจยืนยันหายาปนเปื้อนกลุ่ม nitrofurans (NFs), nitroimidazoles (NIM) และ chloramphenicol (CAP) ในน้ำใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้เครื่อง LC-MS/MS
 2. การตรวจหายาปนเปื้อนกลุ่ม nitrofurans (NFs), nitroimidazoles (NIM) และ chloramphenicol (CAP) ในน้ำใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้เครื่อง UHPLC-DAD
 3. การตรวจยืนยันหายาปนเปื้อนกลุ่ม beta-agonists ในน้ำใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้เครื่อง LC-MS/MS
 4. การตรวจหายาปนเปื้อนกลุ่ม beta-agonists ในน้ำใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้เครื่อง LC-MS ion trap วิธีที่ 2

03

04

 

งานทดสอบวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จำนวน 5 ขอบข่าย ดังนี้

 1. การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้วยวิธี Use - dilution
 2. การทดสอบหาปริมาณสารสำคัญ Glutaraldehyde, Formaldehyde และ Glyoxal ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ด้วยเทคนิค UHPLC-DAD
 3. การทดสอบหาปริมาณ available Iodine ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ด้วยเทคนิค Potentiometric titration
 4. การทดสอบหาปริมาณ available Chlorine ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ด้วยเทคนิค Potentiometric titration
 5. การทดสอบหาปริมาณสารกลุ่ม quaternary ammonium compounds (QACs) ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ด้วยเทคนิค Potentiometric titration

05

06

 

 

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์