กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

63

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
  2. ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยของอาหารสัตว์
  3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

 

187   194   195

         กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาและชีวเคมี และด้านจุลชีววิทยาในอาหารสัตว์ นำเข้า ส่งออก และที่ผลิตและใช้ภายในประเทศให้เป็นเป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และมาตรฐานทั้งภายใน ประเทศและระดับสากล เช่น การตรวจสอบชนิดและปริมาณยา เคมีภัณฑ์ตกค้างและที่ผสมในอาหารสัตว์ สารพิษจากเชื้อรา จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ การปลอมปนและการตรวจหาคุณค่าอาหารทางเคมี เช่น โปรตีน ไขมัน ความชื้น กาก แร่ธาตุ วิตามิน และสารเสริมชีวนะ เป็นต้น

          นอกจากนั้น ยังทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จัดทำมาตรฐานวิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิบัติการกลางอ้างอิงของประเทศ นอกจากนี้ยังจัดทำข้อมูลด้านคุณภาพอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และมาตรฐานเพื่อควบคุมความปลอดภัยของอาหารสัตว์ รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้ความอนุเคราะห์และบริการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์แก่เกษตรกรและผู้ที่ต้อง การแก้ไขและปรับปรุงด้านคุณภาพอาหารสัตว์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

certhai cereng

  • แผนการทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (Ring Test) ประจำปีงบประมาณ 2562
  • แผนการทดสอบที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานภายนอก (Proficiency)  ประจำปีงบประมาณ 2562
  • แผนการเปรียบเที่ยบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparsion) ประจำปีงบประมาณ 2562

 


 feed58-2 feed58-1 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์