สัญลักษณ์ของกรมปศุสัตว์

pi-dld

*คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกบันทึก หรือ ดาวน์โหลด

ขอบข่ายวิธีทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

 

ที่ ห้องปฏิบัติการ สถานะการขึ้นทะเบียน วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่หมดอายุ
1 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Certificate1 Certificate 2 ปกติ 10-01-61 (สมป.)
30-12-59 (บร.)
06-06-62 (สมป.)
29-12-62 (บร.)
2 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 23/7/2561 22/7/2564
3 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ลดขอบข่าย 2 รายการทดสอบ 2/11/2561 15/5/2564
4 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ปกติ 27/4/2561 26/4/2564
5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด ปกติ 22/6/2561 21/6/2564
6 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ปกติ 24/4/2561 23/2/2563
7 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ปกติ 10/8/2560 9/8/2562
8 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) ปกติ 25/5/2561 24/5/2564
9 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ปกติ 10/1/2561 6/6/2562
10 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 10/1/2561 22/8/2562
11 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 10/1/2561 29-12-61(บร.) 24-10-61 (สมป.)
12 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 10/2/2562 9/2/2565
13 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ปกติ 23/1/2561 22/11/2564
14 บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานครนายก ปกติ 10/1/2561 9/2/2562
15 บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 10/1/2561 23/1/2562
16 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี) ปกติ 6/11/2561 5/11/2564
17 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (พระประแดง) ปกติ 21/10/2559 20/10/2562
18 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 13-09-61 (สมป.)
31-03-62 (บร.)
12-09-64 (สมป.)
02-03-65 (บร.)
19 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 5/4/2561 4/4/2564
20 บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 13/9/2561 12/9/2564
21 บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด(สาขาลพบุรี)
ปกติ 27/12/2559 29/3/2561
22 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ปกติ 23/11/2561 22/11/2564
23 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ปกติ 31/7/2560 11/7/2562
24 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ปกติ 23/7/2561 22/7/2564
25 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) ปกติ 24/4/2561 26/9/2562
26 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ลดขอบข่ายทางด้านจุลชีววิทยา 2/11/2561 22/7/2564
27 ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 1-12-60 (สมป.)
24-07-61 (บร.)
30-11-63 (สมป.)
23-07-64 (บร.)
28 บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ปกติ 31/7/2560 27/7/2562
29 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ปกติ 24/4/2561 3/3/2563
30 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ปกติ 16/12/2559 15/12/2561
31 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) ปกติ 30/3/2561 29/3/2564
32 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เทพารักษ์) ปกติ 25/10/2561 24/10/2564
33 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ปกติ 31/7/2560 9/8/2562
34 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 24/4/2561 30/10/2562
35 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ปกติ 10/7/2561 9/7/2564
36 บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ปกติ 24/4/2561 22/8/2562
37 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูปฉะเชิงเทรา ปกติ 28/2/2561 25/4/2562
38 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 23/11/2561 22/11/2564
39 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) ปกติ 10/1/2561 23/7/2562
40 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ปกติ 28/6/2561 25/4/2562
41 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 10/1/2561 25/12/2563
42 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 13/7/2559 26/6/2561
43 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 23/11/2561 22/11/2564
44 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปกติ 25/1/2561 24/1/2563
45 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1)      ปกติ 23/11/2561 22/11/2564
46 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ปกติ 23-04-61 22-11-64
47 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 30/4/2561 29/4/2563
48 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 25/5/2561 23/1/2562
49 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 27/7/2561 26/7/2564
50 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร) ปกติ 23/7/2561 22/7/2564
51 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ปกติ 7/11/2561 6/11/2564
52 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) ปกติ 27/9/2560 26/9/2562
53 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ปกติ 5/4/2561 4/4/2563
54 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ปกติ 2/11/2561 20/10/2562
55 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ปกติ 10/1/2561 9/2/2562
56 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ปกติ 24/4/2561 23/2/2563
57 ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปกติ 27/4/2561 27/4/2564
58 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ปกติ 31/7/2560 16/5/2562
59 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 10/1/2561 12/12/2562

แผนที่แสดงที่ตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับถ่ายโอนภารกิจ

picmap01

บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน และขอบข่ายรายการทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์