ขอบข่ายวิธีทดสอบที่ขึ้นทะเบียนถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

 

ที่ ห้องปฏิบัติการ สถานะการขึ้นทะเบียน วันที่ขึ้นทะเบียน วันที่หมดอายุ
1 บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด Certificate1 Certificate 2 ปกติ 10/05/2562 (สมป.)
30/12/2559 (บร.)
09/05/2565 (สมป.)
29/12/2562 (บร.)
2 บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 11/7/2562 22/7/2564
3 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ปกติ 2/11/2561 15/5/2564
4 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ปกติ 11/2/2562 26/4/2564
5 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีย์ จำกัด ปกติ 22/6/2561 21/6/2564
6 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ปกติ 24/4/2561 23/2/2563
7 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี) ปกติ 10/8/2562 9/8/2565
8 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) ปกติ 25/5/2561 24/5/2564
9 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ปกติ 10/05/2562 9/5/2565
10 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 27/8/2562 26/8/2564
11 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 25/10/2561 (สมป.)
30/12/2561 (บร.)
24/10/2564(สมป.)
29/12/2564 (บร.)
12 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 10/2/2562 9/2/2565
13 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ปกติ 23/1/2561 22/11/2564
14 บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขานครนายก) ปกติ 4/6/2562 9/2/2565
15 บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ปกติ 26/4/2562 25/4/2565
16 บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี) ปกติ 11/07/2562 5/11/2564
17 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (พระประแดง) ปกติ 21/10/2562 20/10/2565
18 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 04/09/2562 (สมป.)
04/09/2562 (บร.)
12/09/2564 (สมป.)
02/03/2565 (บร.)
19 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 10/05/2562 4/4/2564
20 บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 4/9/2562 12/9/2564
21 สหฟาร์ม (ลพบุรี)บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ปกติ 11/2/2562 29/3/2564
22 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ปกติ 12/07/2562 22/11/2564
23 บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดหลุมแก้ว ปกติ 12/7/2562 12/7/2565
24 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) ปกติ 4/9/2562 12/7/2564
25 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา) ปกติ 4/09/2562 26/09/2565
26 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสมุทรสาคร) ปกติ 4/9/2562 22/7/2564
27 ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร Certificate 1 Certificate 2 ปกติ 1/12/2560 (สมป.)
24/07/2561 (บร.)
30/11/2563 (สมป.)
23/07/2564 (บร.)
28 บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ปกติ 28/7/2562 27/7/2565
29 บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ปกติ 24/4/2561 3/3/2563
30 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ปกติ 4/9/2562 15/12/2564
31 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) ปกติ 4/9/2562 29/03/2564
32 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เทพารักษ์) ปกติ 4/9/2562 24/10/2564
33 บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ปกติ 10/08/2562 09/08/2565
34 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 31/10/2562 31/10/2565
35 บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ปกติ 10/7/2561 9/7/2564
36 บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด ปกติ 23/8/2562 22/8/2565
37 บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ปกติ 26/4/2562 25/4/2565
38 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 10/05/2562 22/11/2564
39 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา) ปกติ 4/9/2562 23/07/2565
40 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) ปกติ 28/6/2561 27/6/2563
41 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ปกติ 10/1/2561 25/12/2563
42 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด ปกติ 11/2/2562 26/6/2564
43 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ปกติ 11/07/2562 22/11/2564
44 บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปกติ 25/1/2561 24/1/2563
45 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี 1)      ปกติ 11/07/2562 22/11/2564
46 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ปกติ 23/04/2561 22/11/2564
47 บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 30/4/2561 29/4/2563
48 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปกติ 24/1/2562 23/1/2565
49 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 11/2/2562 26/7/2564
50 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร) ปกติ 4/9/2562 22/7/2564
51 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี ปกติ 7/11/2561 6/11/2564
52 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) ปกติ 27/09/2562 26/09/2565
53 บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด ปกติ 5/4/2561 4/4/2563
54 บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด ปกติ 4/9/2562 20/10/2565
55 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ ปกติ 10/2/2562 9/2/2565
56 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด ปกติ 24/4/2561 23/2/2563
57 ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปกติ 27/4/2561 27/4/2564
58 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานอาหารสัตว์ (สิงห์บุรี) ปกติ 17/2/2562 16/5/2565
59 บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ปกติ 10/1/2561 12/12/2562
60 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาพัทลุง)  ปกติ 10/5/2562  9/5/2565

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์