การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก ALTERNATIVE METHODS

  • พิมพ์

ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella


เนื่องจากสถานการณ์ ในปัจจุบันซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ปกติจากโรคโควิด 19 และเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ขอเชิญผู้ประกอบการผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายวิธีทดสอบทางเลือกทางจุลชีววิทยา สมัครส่งวิธีทดสอบทางเลือก สำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ในตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะ และพิจารณากลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก ทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 21 สิงหาคม 2563


ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (ALTERNATIVE METHODS) ด้านจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ สำหรับใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกและยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มใน ภาคผนวกท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ตาม link เอกสาร


หากสงสัยติดต่อ 029679700 ต่อ 1112