แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สำนักตรวจสอบคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563 42
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้าร่วมจัดทำ SC 9 Public Website Group 30
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ เพื่อต่ออายุ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หลังจากปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 44
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์นำระบบสารสนเทศมาจัดทำ ระบบงานห้องปฏิบัติการรายงานผลการทดสอบ 37
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 112
ประชุมทบทวนคำขอ ข้อเสนอ การประมูลและข้อสัญญา กับผู้ขอใช้บริการ(ลูกค้า) 166
สำนักตรวจสอบ คุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ร่วมรณรงค์ ให้ประชาชนดื่มนม ในวันดื่มนมโลก 105
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทำความดีด้วยหัวใจโดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 217
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนมดิบที่นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนให้มีคุณภาพนั้น กรมปศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 212
การผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19 165
การอบรมใช้งานโปรแกรม MarvinSketch และโปรแกรม ACD/ChemSketch เบื้องต้น 270
ประชุมคณะ ทำงานเพื่อแจ้งเวียนคำสั่งแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักฯ และหารือมาตรการเหลื่อมเวลาการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 283
งานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 135
ขอแสดงความยินดีกับนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2562 140
ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 141
ประชุมปรับปรุงการรายงานผลทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 146
ตรวจประเมิน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี 153
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม และ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ 216
เดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนลดขยะพลาสติก และการป้องกันตนเองจากเชื้อ covid19 160
กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร จากสหภาพยุโรป 2020 144
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 18-1/2563 138
การประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 148
สพญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 299
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปางที่มาศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม 269
ผู้อำนวยการสำนักสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มงานของสำนัก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักฯ 233
ประชุมเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมิน 5ส. 162
ชาวสตส.ร่วมความยินดีที่ท่านผอ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ ได้รับหน้าที่ใหม่ในฐานะเลขานุการกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 5ก.พ.2563 175
ประชุมเตรียมความพร้อมรับมาตรการลดขยะของกรมปศุสัตว์ 146
เสวนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 สู่ความสำเร็จ 197
ฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการสำหรับผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์” 241
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 196
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 188
พิธีเปิดการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( Smart card ) 186
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามรายงานผลโครงการฝึกอบรม 182
เข้าเยี่ยมชมดูงาน ระบบการจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย จากห้องปฏิบัติการ และระบบพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 277
ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการรับการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 199
ประชุมการบริหารงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ครั้งที่ 9/2562 173
ประชุมเรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบของสำนักฯ ครั้งที่ 3/25652 เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา 181
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์ 196
ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ 152
พิจารณา โครงการอบรมของบุคลากรภายในสำนักเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดและวัตถุประสงค์ 144
ประชุมเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการรณรงค์การคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะของสำนักอย่างยั่งยืน 147
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกของกรมปศุสัตว์ 154
ประชุมหารือการอบรม biosafety & biosecurity 220
ประชุมการจัดงานกาชาดของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 152
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 283
ตรวจประเมิน​ความสามารถ​ห้องปฏิบัติการ​ บริษัท​ ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด จังหวัดสระบุรี 207
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประชุมเตรียมพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 217
พิธีปล่อยขบวนรถหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 188
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เร่งขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ 246
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บางนา) กรุงเทพมหานคร 238
เข้าร่วมจัดงาน Thailand LAB international 2019 ณ ศูนย์ไบเทคบางนา 217
ผู้ตรวจประเมินงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ในฐานะเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหาร สาขาสารตกค้างยาสัตว์ 290
กรมปศุสัตว์ และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำและน้ำแข็ง เพื่อการตรวจวิเคราะห์รายการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A 286
ประชุมหารือและต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 211
ประชุมวิชาการด้านยาสัตว์ ณ Anses-ANMV สาธารณรัฐฝรั่งเศส 190
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด 215
จิตอาสาร่วมบรรจุถุงยังชีพช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ชุด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 และพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย 211
ประชุมคณะกรรมการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ 189
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 266
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในภาคเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 162
ประชุม ISO/TC 34/SC 9 Microbiology ครั้งที่ 38 และการประชุมประจำปีของ CEN/TC 275/WG 6 Food analysis – Horizontal methods/Microbiology of Food Chain 217
สอนการใช้งานเครื่องมือและการตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะ และตรวจหา aflatoxin ในพืชอาหารสัตว์ แก่ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว 168
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง 174
การจัดทำโครงการเป็นการอบรมถ่ายทอดและพัฒนา การจัดการสารเคมี การจัดการของเสีย การจัดการแก๊ส และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าฯ 255
ประชุมทบทวนบริหารงานคุณภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 213
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินการห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์เชียงรายเพื่อสนับสนุนการทำงานทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์ 267
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบสารตกค้างยาสัตว์ สำหรับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน 205
พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของกรมปศุสัตว์ 187
การตรวจประเมินเพื่อรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 246
พิจารณาต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบและปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจฯจากกรมปศุสัตว์ และพิจารณาขอบข่ายวิธีทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำและน้ำแข็งที่จะถ่ายโอนเพิ่มเติม 224
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเงินบูรณะทรัพย์สินการตรวจวิเคราะห์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 211
ตรวจติดตามการดำเนินการทางห้องปฏิบัติการด่านกักกันสัตว์สระแก้ว 217
ประชุมคณะทำงานชุดเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์ทางห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2/2562 209
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 240
อบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง และด้านบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 222
ประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนคำขอ ข้อเสนอและสัญญา 235
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวิเคราะห์​อาหารของอาเซียน​ 251
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ 197
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 236
ประชุมพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 239
ประชุมโครงการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 182
ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยและการประสานงานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ 206
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวครั้งที่ 1/2562 251
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทบทวนการรับรอง IS0/IEC 17025:2017 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 215
เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 195
FAO ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา 196
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี 250
ประชุมเตรียมการตรวจประเมินเชื้อดื้อยา FAO วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 216
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน 164
คณะอาจารย์และนิสิต ปี 6 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมงานสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 213
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ 160
ประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 201
ระชุมพิจารณาโครงการอบรมความเหมาะสมและความสอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมปศุสัตว์ 196
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) สำหรับทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก 172
ร่วมงานแถลงข้อมูลแก่สื่อมวลชนและช่างภาพในงานวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 173
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจฯ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพ 217
ประชุมติดตามงานให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน และแนะนำตัวเจ้าพนักงานธุรการอาวุโสมาช่วยงานของสำนักฯ 162
DLD Big Cleaning Day 2019 193
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 164
เข้าตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่าง โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปเม็ดสำหรับโค สหกรณ์โคนมปากช่อง 306
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 207
เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่และสุกร บริษัทคาร์กิลล์ สยามจำกัด 460
เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 402
ตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน และตรวจติดตามความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการ บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด 342
ประชุมทางไกลออนไลน์การมอบหมายนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 233
ตรวจติดตามเพื่อการบริหารบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายของท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ 292
ประชุมจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017 253
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017 250
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี 299
" ม่วนซื่น...รื่นเริงใจ ปศุสัตว์ไทย...มหาสงกรานต์ " จัดขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ 231
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน และตรวจติดตามความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการ บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด 349
อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จัดโดย กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 401
อบรมหลักสูตรเภสัชวิเคราะห์ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 1และ ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ 185
นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้ารวมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 201
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 269
นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สตส. ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย และเจ้าหน้าที่ สตส. ร่วมกันหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 322
การนำเสนอผลการดำเนินการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative Methods) สำหรับทดสอบเชื้อ Salmonella 171
ต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 178
เข้าดูงานที่บริษัท ซีพีเอฟ มีนบุรี 2 เพื่อศึกษาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS) 266
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่รับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 234
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้างของกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 1/2562 ณ กรมปศุสัตว์ 208
ประชุมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 172
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์”ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2562” 497
มอบนโยบายแก่คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 304
การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 286
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้า ปศุสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ ณ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา) 504
โครงการ “เปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlab comparision) ครั้งที่ 2/2562” 516
อบรม หลักสูตร "การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 7" 349
ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สตส.) 516
คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 437
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักให้เป็นไปตามเป้าหมาย 390
นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะทำงานกรมปศุสัตว์รับผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป 425
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 417
รองอธิบดี ตรวจเยี่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 379
คณะเจ้าหน้าที่ผู้รับทุนจากเกาหลีเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 398
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 456
เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 485
อบรมเชิงปฏิบัติการ AFRL for VDR Workshop 2018 484
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 821
การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ จุดจำหน่าย 460
การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี 2561 “งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)” 531
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 865
การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) 596
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ 739
นิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 827
นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงาน 870
อธิบดีกรมปศุสัตว์ประเทศเวียดนามเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ 777
การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) 770
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 1512
ร่วมฟังบรรยายและซักซ้อมความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Anti Virus ประจำปีงบประมาณ 2561 829
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 1096
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 863
กิจกรรม 5 ส. ทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1146
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จ่าอากาศเอกหญิงดรุณี กอเซาะ และ พ.อ.อ.สุพจน์ จุลหนองใหญ่ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 803
การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 1125
นักศึกษาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (งานเคมี)สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 862
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 848
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 808
กีฬาสีศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี ประจำปี 2559 1211
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 3691
นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 4501
การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 6381
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการนางสาวพิไล กวิศราศรัย 4126
The Training course on Laboratory analysis of Feed Toxicology 4377
คณะเจ้าหน้าที่ AQSIQ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าตรวจประเมินตาม Tentative schedule ที่กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 4577
การประชุม ISO/TC 34 /SC 9 ครั้งที่ 33 และการประชุมประจำปี CEN/TC 275 /WG 6 ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21-30 มิถุนายน 2557 6465
โครงการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ 2557 และชี้แจงแผนงาน ปี 2558 4594
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ 3940
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ 5693
วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 72 ปี 4626
ISO/IEC 17025:2005 5394
อบรมหลักสูตรเรื่อง คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 5123
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 5402
งาน “KM DAY ปี 6 to Join to Grow Together คิดดีทำได้ คิดได้ทำดี” 4657
การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “วิธีวิเคราะห์สารตกค้างเบต้าอโกนิสต์” โดย ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหารสาขาสารตกค้างยาสัตว์ 4002
คณะผู้บริหารจากกรมปศุสัตว์และการประมง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งอาเซียนด้านอาหารสาขาสารตกค้างยาสัตว์ 3697
การแข่งขันกีฬาสีเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2557 4784
การตรวจประเมิน PVS Gap Analysis 4912
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เภสัชวิเคราะห์ 16-19 ธ.ค. 56 4624
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ด้านสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 5809
พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 2731
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับข้าราชการ 5458

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์