ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • พิมพ์

ผชช.สุทธิพร พิริยายน, นายประวิทย์ ศรีสอาด หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ และนางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นผู้แทนสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสัมมนา บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

229588

229589

229590