เสวนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 สู่ความสำเร็จ

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  น.สพ. รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าร่วม “เสวนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 สู่ความสำเร็จ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Roadmap (พ.ศ. 2563-2564) ซึ่งเป็น 2 ปีที่ต้องดำเนินการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเชื้อดื้อยา สำหรับภาคปศุสัตว์ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ (อยส. สพส. สสช. และ สตส.) ภาคมหาวิทยา สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมสัตว์แพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก ร่วมกับกรมประมง กรมวิชาการเกษตร มกอช. ภาคการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                  ในการสรุปผลการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา   กรมปศุสัตว์มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประเด็น   และจะดำเนินการต่อไปเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในด้านการจัดการเชื้อดื้อยาร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภารกิจที่กรมปศุสัตว์ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อผลสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป

683080

683081

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์