การประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ ผอ.สตส. สพ.ญ.ฉัรทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญเนื้อฯ สพ.ญ.สุนันท์ กิตติจารุวัฒนา หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และ สพ.ญ.สุภาพร วงศ์ศรีไชย เข้าร่วมการประชุมระดับชาติว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. เป็นกระชุมความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 มีผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

timeline 20200220 100809

timeline 20200220 100811

timeline 20200220 204317

timeline 20200221 140610

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์