กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร จากสหภาพยุโรป 2020

        นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร จากสหภาพยุโรป 2020” สำหรับบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป อาทิ ฟาร์มสัตว์ปีก โรงผลิตอาหารสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงตัดแต่ง โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก คลังสินค้าแช่แข็ง และห้องปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการเสวนาได้รับทราบข้อมูล ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจประเมินและข้อสังเกตจากการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป รวมถึงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินและนำหลักเกณฑ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ข้อกำหนดในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

01

02

03

04

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์