ตรวจประเมิน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี

  • พิมพ์

       วันที่ 4 มีนาคม 2563 กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมิน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังความสามารถด้านการทดสอบและขยายขอบข่ายวิธีทดสอบใหม่ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์

S  14008337

S  14008339

S  14008340

S  14008341

S  14008342