ขอแสดงความยินดีกับนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับคัดเลือกข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.25621448

นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สังกัด สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้รับการคัดเลือกยกย่อง
ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2562

                   กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมปศุสัตว์ ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งในหน้าที่ราชการและทางสังคม ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาในการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา และเป็นผู้แทนในการร่วมพิจารณาร่างวิธีทดสอบเชื้อซัลโมเนลลา ISO6579-1 ตลอดจนการพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อรับรองและเฝ้าระวังโรงงานอาหารสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาในมนุษย์ผู้บริโภค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน และจะได้รับมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นี้

 

ผู้พิมพ์/ผู้เรียบเรียง นางสาวรัญชนา ภูมิพัฒน์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ผู้ตรวจสอบ นางสุทธิพร พิริยายน  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์