งานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

  • พิมพ์

                     เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวสนทนา เอี่ยมหุ่น นางสาวสิริพร ดีสงเคราะห์ และว่าที่ร.ต.ณัฐพล เลี้ยงเพ็ชร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  งานจุลชีววิทยา กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

                   การพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์โดยวิธีทางจุลชีววิทยา ที่ได้จากการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวต่อสารต้านจุลชีพได้หลายชนิดมากกว่าเชื้อมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น และเฝ้าระวังระวังยาปฏิชีวนะตกค้างหรือปนเปื้อนข้ามในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อใช้ตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาในผู้บริโภคได้ดีอีกทางหนึ่ง

1

2

3

4