ประชุมคณะ ทำงานเพื่อแจ้งเวียนคำสั่งแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักฯ และหารือมาตรการเหลื่อมเวลาการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

  • พิมพ์

     วันที่ 27 เมษายน 2563 ผู้เชี่ยวชาญสมชาย วงศ์สมุทร ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมคณะ ทำงานเพื่อแจ้งเวียนคำสั่งแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักฯ และหารือมาตรการเหลื่อมเวลาการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานของสำนักฯ ณห้องประชุม 3 อาคาร สตส.1เวลา 10.00น.

42992

42993

42994