สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทำความดีด้วยหัวใจโดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

     001

           ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ โดยจัดให้มีการทำความสะอาดบริเวณอาคารและห้องทำงานให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ให้กับบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

5

6 0

7 0

9 0

10

11

12

13

15

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์