สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ดำเนินการรับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จากผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 8 ท่าน เป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานทางด้านระบบบริหารและด้านวิชาการคุณภาพว่ายังคงมีความเหมาะสม    และมีประสิทธิผล เพื่อรักษาคุณภาพการทดสอบตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 รวมทั้ง มีความเหมาะสมของนโยบายและขั้นตอนดำเนินงานการปฏิบัติการแก้ไข การปรับปรุงต่างๆ ที่มุ่งมั่นนำไปใช้ ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองความสามารถแล้ว จำนวน 7 ขอบข่าย เพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการในผลการทดสอบ มั่นใจว่าการบริหารงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่มุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทย

1

2

3

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์